دانلود ضوابط اتش نشانی

دانلود ضوابط اتش نشانی

دانلود ضوابط اتش نشانی

 

                                         

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

بررسی ارتباط بین اتكای حسابرسان مستقل و عملكرد حسابرسان داخلی

  

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:109

فهرست مطالب :

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

1-2-1 تحقيقات داخلي. 4

2-2-1 تحقيقات خارجي. 5

3-1 بیان مسئلـه 7

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 8

5-1 فرضيه‌هاي تحقيق. 8

6-1 اهداف تحقيق. 9

7-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 9

8-1 حدود مطالعاتی. 10

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق: 10

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق: 10

9-1 تعاريف عملياتي. 10

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 بخش يكم: كليات.. 13

1-1-2 مقدمه 13

2-1-2 پيشينه تاريخي حسابرسي. 13

3-1-2 حسابرسي نوين در ايران. 16

4-1-2 سوابق تحقیق. 18

5-1-2حسابرسي چيست؟ 19

6-1-2 ضرورت اجراي حسابرسي. 20

7-1-2 انواع حسابرسي. 22

1-7-1-2حسابرسي صورتهاي مالي. 22

2-7-1-2حسابرسي رعايت.. 22

3-7-1-2حسابرسي عملياتي. 22

4-7-1-2حسابرسي جامع. 23

8-1-2 انواع حسابرسان. 23

1-8-1-2حسابرسان مستقل. 23

2-8-1-2حسابرسان داخلي. 24

3-8-1-2حسابرسان دولتي. 24

9-1-2 وجوه تمايز حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل. 25

10-1-2 فرآيند حسابرسي. 26

2-2 بخش دوم : حسابرسي داخلي. 28

1-2-2 پيدايش وتكامل حسابرسي داخلي. 28

2-2-2 كنترل. 29

3-2-2 حسابرسي داخلي. 31

4-2-2 مديريت.. 31

5-2-2 سيستم‌ كنترل مديريت و فعاليت‌هاي حسابرسي داخلي. 32

6-2-2 حسابرسي داخلي سنتي. 33

7-2-2 حسابرسي داخلي مدرن. 33

8-2-2 حسابرسي داخلي نئومدرن. 33

9-2-2 ويژگي‌هاي حسابرسي داخلي. 37

10-2-2 وظايف حسابرس داخلي. 38

11-2-2 موقعيت سازماني حسابرسي داخلي. 40

12-2-2 حسابرسي دخلي پويا – پشتيباني و حامي مديريت.. 43

13-2-2 رهنمودهايي براي حسابرسان داخلي. 43

14-2-2 روابط حسابرسي داخلي. 46

1-14-2-2 روابط سازماني حسابرسي داخلي. 47

2-14-2-2 رابطه بين حسابرسان داخلي و مستقل. 47

3-14-2-2 زمان‌بندي برقراري ارتباط و هماهنگي با واحد حسابرسي داخلي. 48

4-14-2-2 برآورد نياز به حسابرسي داخلي. 49

15-2-2 طرحهاي حسابرسي. 49

16-2-2 فرايند اجراي حسابرسي داخلي. 51

17-2-2 چارچوب حسابرسي داخلي اثر بخش.. 52

3-2 بخش سوم: كنترلـهاي داخلي. 53

1-3-2 تعريف كنترلـهاي داخلي. 54

2-3-2 انواع كنترلـهاي داخلي. 55

3-3-2 محدوديتهاي ذاتي كنترلـهاي داخلي. 56

4-3-2 اجزاي كنترل داخلي. 57

5-3-2 ابزارهاي دستيابي به كنترلـهاي داخلي. 59

6-3-2 ارزيابي سيستم كنترل داخلي. 60

7-3-2 تدوين طرح اوليه حسابرسي. 63

1-7-3-2 رويكرد محتوايي. 63

2-7-3-2 رويكرد سيستمي. 65

8-3-2 نقشها و مسئوليت اشخاص و سازمانها در برابر كنترلـهاي داخلي. 65

9-3-2 عناصر تشكيل دهنده سيستم كنترل داخلي اثر بخش.. 66

4-2 بخش چهارم: اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي. 67

1-4-2 تعيين ماهيت ميزان اتكا به كار حسابرس داخلي. 67

2-4-2 ارزيابي كيفيت عملكرد و احد حسابرسي داخلي. 68

3-4-2 اثر عملكرد حسابرسان داخلي برفرايند حسابرسي مستقل. 71

1-3-4-2 كسب شناخت از ساختار كنترل داخلي. 71

2-3-4-2 ارزيابي ريسك. 72

3-3-4-2 آزمون‌هاي محتوا 72

4-3-4-2 عوامل مرتبط با ميزان اتكاي حسابرس مستقل به عملكرد حسابرس داخلي. 73

4-4-2 عملكرد حسابرس داخلي و نقش اعتبار‌دهي حسابرس مستقل. 74

5-2 پیشینه تحقیق. 75

1-5-2 تحقيقات داخلي. 75

2-5-2 تحقيقات خارجي. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 79

2-3 روش اجرای تحقيق. 79

1-2-3 پرسشنامه 79

3-3 جامعه آماری مورد تحقيق. 80

4-3 حجم نمونه 80

5-3 روش نمونه گيري. 82

6-3 مدل تحلیلی تحقیق. 82

7-3 فرضيه‌هاي تحقيق. 82

8-3 متغيرهاي تحقيق. 83

9-3 اعتبار و روايي ابزار تحقيق. 83

10-3 روش ‌تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 84

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 86

2-4 يافته‌هاي حاصل از پرسشنامه‌ها 86

3-4 تجزيه و تحليل اطلاعات شخصي و عمومي. 86

4-4 تجزيه و تحليل فرضیات تحقیق. 87

1-4-4 تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيه اول. 87

2-4-4 تجزيه و تحليل سوالات مربوط به فرضيه دوم 91

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 96

2-5 نتیجه گیری فرضیات.. 96

1-2-5 نتیجه گیری فرضیه اول. 97

2-2-5 نتیجه گیری فرضیه دوم 98

3-5 پيشنهادات اجرايي. 98

1-3-5 پيشنهاد براي حسابرسان مستقل. 98

2-3-5 پيشنهاد براي سازمانهاي مورد حسابرسي. 99

3-3-5 پيشنهاد براي تحقيقات آتي. 100

4-5 محدوديت‌هاي تحقيق. 100

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه 102

پیوست ب) جداول آماری. 104

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 107

منابع لاتین: 108

چکیده لاتین. 109

فهرست جداول :

جدول 1-4 رشته تحصيلي پاسخ دهندگان. 86

جدول 2-4 آخرين مدرك تحصيلي پاسخ دهندگان. 87

جدول 3-4 شغل پاسخ دهندگان. 87

جدول 4-4 سابقه پاسخ دهندگان. 87

جدول 5-4 نتايج پاسخ هاي مربوط به فرضيه اول. 88

جدول 6-4 يافته هاي مربوط به تجربه و اتكاي پاسخ دهندگان. 89

جدول 7-4 نتايج پاسخ هاي مربوط به فرضيه دوم 92

جدول 8-4 يافته هاي مربوط به ويژگي هاي حسابرسي داخلي و اتكاي پاسخ دهندگان. 93

چکیده :

مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي و شناخت راه كارهايي براي هماهنگ كردن فعاليتهاي آنها، با هدف كاهش هزينه حسابرسي افزايش كارايي فرآيند حسابرسي و جلوگيري از دوباره كاري هاي احتمالي از دير باز در سطح جهان مطرح بوده است.

در ايران نيز اخيرا شاهد تحولات و پيشرفت‌هايي مهمي در حرفه‌ حسابرسي و حسابداري بوده‌ايم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهاي حسابرسي توسط كميته فني سازمان حسابرسي. استاندارد مربوط به ارزيابي كار و احد حسابرسي داخلي كه به ارتباط بين حسابرسان مستقل و داخلي پرداخته است، نشان دهنده اهميت موضوع مي باشد

تحقيق حاضر شامل دو فرضيه به شرح زير مي باشد.

1 – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكا‎ آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد

2 – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكا حسابرسان مستقل رابطه معني‌داري وجود دارد

روش آماري به كار رفته در اين تحقيق آزمون ضريب همبستگي (رتبه اي اسپرمن) مي باشد و جامعه آماري تحقيق به مديران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسي و حسابداران مستقلي كه به عنوان شريك يا مدير و يا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسي خصوصي معتبر شاغل هستند مي باشد

با توجه به نتايج بدست آمده هردو فرضيه تحقيق رد مي شوند و مشخص مي گردند كه بين ميزان تجربه و اتكاي حسابرسان مستقل رابطه معنا داري وجود ندارد و همچنين بين ويژگي هاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكاي حسابرسان مستقل رابطه معنا داري وجود ندارد

واژگان كليدي: اتكا به عملكرد حسابرسان داخلي،عوامل سازماني،عوامل محيطي،عوامل فردي،حسابرس مستقل ،حسابرس داخلي ، حسابرسي مالي، حسابرسي داخلی
مقدمه:

مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي و شناخت راه كارهايي براي هماهنگ كردن فعاليتهاي آنها، با هدف كاهش هزينه حسابرسي افزايش كارايي فرآيند حسابرسي و جلوگيري از دوباره كاريهاي احتمالي از دير باز در سطح جهان مطرح بوده است.

انجمن‌هاي حرفه‌اي جهاني نيز در پاسخ به اين نياز بيانه‌هاي مختلفي را منتشر نموده‌اند. در آمريكا انجمن حسابدران رسمي آمريكا ابتدا استاندارد شماره9 (1) و سپس استاندارد شماره 65 (2) را در اين مورد منتشر نمود. در كانادا انجمن حسابداران خبره (3) رهنمودهايي در اين مورد به حسابرسان ارائه نموده است.

در ايران نيز اخيرا شاهد تحولات و پيشرفت‌هايي مهمي در حرفه‌ حسابرسي و حسابداري بوده‌ايم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهاي حسابرسي توسط كميته فني سازمان حسابرسي استاندارد مربوط به "كميته فني سازمان حسابرسي، استانداردهاي حسابرسي، تهران 1378، بخش 61" ارزيابي كار و احد حسابرسي داخلي كه به ارتباط بين حسابرسان مستقل و داخلي پرداخته است، نشان دهنده اهميت موضوع مي باشد و انگيزه محقق را در پرداختن به اين موضوع بيشتر نموده و اميد است تحقيق حاضر گامي هر چند كوچك در جهت شناختن راه كارهاي عملي كاربرد استاندارد مزبور در سطح كشورمان باشد.

در این فصل به بیان موضوعاتی از قبیل بیان مساله، تاریخچه مطالعاتی، اهداف، فرضیات، و… تحقیق پرداخته می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی1-2-1 تحقيقات داخلي

در سالهاي گذشته چند مقاله در رابطه با اين موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتايج ضد و نقيضي به دست آمده است. در اين راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسي « ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي»می تواندبه عنوان راهكاري در اجراي برنامه حسابرسي و تحقيقات مرتبط مورد استفاده قرار گيرد0

عوامل موثر در اتكاي حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي، محمدرضا نيكبخت _محمد مهدي معاذي نژاد كه نتايج زير بدست آمده است:

اتكا بر كار حسابرسان داخلي باعث صرفه جويي در هزينه و ارايه خدمات بيشتر به صاحبكار با همان هزينه مي شود . استفاده ي بهينه از كار حسابرس داخلي مي تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحبكار افزايش دهد

2-2-1 تحقيقات خارجي

وارد [1] ، اولين تحقيق را در مورد اتكاي حسابرسان مستقل بر عملكرد حسابرسي داخلي انجام داد . نتايج تحقيق نشان داد كه صلاحيت حرفه يي، بيطرفي و كيفيت كار انجام شده مي تواند به عنوان عوامل مؤثر در ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي باشند

وارد و رابرستون [2] ، در كشور آمريكا اتكاء بر كار حسابرسان داخلي را بر تكيه بر استاندارد شماره ي 9 بيانيه ي استانداردهاي حسابرسي، بررسي كردند . نتايج تحقيقات آنان بيشتر براي آزمون بي طرفي در سطحي از مديريت كه حسابرسان داخلي نتايج و يافته هاي خود را به آنها گزارش مي دادند، تمركز داشت

عبدالخليق و همكاران ، تأثير سه تكنيك حسابرسي و دو متغير ديگر را در ارتباط با بي طرفي مورد بررسي قرار دادند . آنها به اين نتيجه رسيدند كه بي طرفي حسابرسان داخلي مي تواند به عنوان عامل تأثيرگذار بر اتكاي حسابرسان داخلي باشد

براون [3] ، در تحقيق خود به بررسي عوامل مؤثر در تعيين اتكا حسابرسان بر كارحسابرسان داخلي پرداخت . نتايج تحقيق نشان داد كه صلاحيت حرفه يي وبيطرفي مي تواند بعنوان عوامل موثر در ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي باشند

مارگهيم [4] ، در آمريكا عواملي را كه حسابرسان مستقل، آنهارا در تصميم گيري براي اتكا بر حسابرسان داخلي، مهم قلمداد مي كنند، را بررسي كرد . نتايج تحقيق نشان داد كه حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي براي تعديل برنامه ي حسابرسي در شرايط صلاحيت و كيفيت كار پايين، اتكا نمي كنند. اما، آنان زمان برنامه ي حسابرسي را با توجه به صلاحيت و كيفيت كار افزايش وكاهش مي دهند

ميزر و اشنايدر [5] ، در آمريكا اهميت نسبي عواملي را كه در ارزيابي حسابرسان مستقل از عملكرد حسابرسي داخلي مهم هستند، را بررسي كردند . نتايج تحقيق نشان داد كه حسابرسان مستقل از بين سه عامل صلاحيت حرف ه يي، بيطرفي و كار انجام شده، كيفيت كار انجام شده را در آخرين اولويت مد نظر قرار مي دهند

ايج و فارلي [6] ، عواملي را كه حسابرسان مستقل در استراليا در ز مان ارزيابي عملكرد حسابرسي داخلي در نظر مي گيرد را بررسي كردند . نتايج تحقيقات آنان نشان داد كه مراقبت حرفه يي پس از صلاحيت حرفه يي از بيشترين اهميت براي حسابرسان مستقل دراتكا برعملكرد حسابرسي داخلي برخوردار است

مالتا [7] ، نياز حسابرسان مستقل آمريكا را جهت استفاده از عملكرد حسابرسان داخلي مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد زماني كه سطح ريسك ذاتي بالاست،حسابرسان از فرآيند پيچيدگي براي اتكا بر كار حسابرسان داخلي استفاده كرده و تأثيركار آنان را تنها زماني كه بي طرفي بالا باشد، در نظر مي گيرند. علاوه بر اين، نتايج تحقيق نشان داد كه در شرايط پايين بودن سطح ريسك ذاتي، صلاحيت حسابرس داخلي ازمهمترين عامل و بي طرفي و كيفيت كار انجام شده در رده ي بعدي قرار مي گيرد

كريشنامورتي ، در آمريكا يك رويكرد سلسله مراتبي را در ارزيابي از عملكرد حسابرسان داخل ي براي اتكا به كار آنان مورد بررسي قرار داد ودر مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه رابطه معنا داري بين بي طرفي و ارزيابي عملكرد حسابرسان داخلي توسط حسابرسان مستقل وجود دارد. وي معيارهاي بي طرفي را به شرح زير بيان نمود:

  • سطحي از مديريت كه حسابرسي داخلي به آن گزارش مي دهد.جلوگيري از هرگونه تضاد وظايف

فلكس و همكاران [8] ، در تحقيق خود براي تعيين اثر مشاركت حسابرسي داخلي درحق الزحمه ي حسابرسي مستقل، در بخش دوم تحقيق خود عواملي را كه مشاركت حسابرسي داخلي را در حسابرسي صورتهاي مالي بسط و گسترش مي داد، بررسي كردند .نتايج تحقيق آنان نشان داد كه در شرايط پايين بودن ريسك ذاتي، دسترسي به حسابرسان داخلي مي تواند عامل مهمي در مشاركت حسابرسان مستقل و داخلي باشد

آلتواجري و همكاران در تحقيق خود تحت عنوان رابطه بين حسابرسان مستقل باحسابرسان داخلي در شركتهاي عربستان سعو دي در بخش چهارم تحقيق به اين نتيجه رسيدند كه حسابرسان مستقل توجه چنداني به كار حسابرسان داخلي ندارند و دامنه همكاري بين حسابرسان داخلي و مستقل محدود است و در رابطه با اتكاءحسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي بي طرفي، صلاحيت حرفه اي و تجربه كاري رامهمترين عوامل است كه بر دامنه رسيدگي حسابرسان مستقل تاثير مي گذارد

هامين فدذيل و همكاران ، در تحقيق خود تحت عنوان عمليا حسابرسي داخلي وسيستم كنترل هاي داخلي ، دريافتند كه ويژگي هاي مديريت واحد حسابرسي داخلي شامل برنامه حسابرسي، توانايي حرفه اي كادر حسابرسي و گزارش حسابرسي تاثير قابل ملاحظه اي بر ارزيابي ريسك حسابرسي توسط حسابرسان مستقل دارد

3-1بیان مسئلـه

حسابرسان با اعتبار دادن به صورتهاي مالي شركتها، نقش حساسي را در فرآيند گزارشگري مالي ايفا مي‌كنند اگر چه استانداردهاي حسابرسي صريحاً مسئوليت خاصي را براي حسابرسان در كشف تقلب‌هاي احتمالي مديريت و تحريف صورتهاي مالي مشخص نكرده اما SAS. 53 [9] حسابرسان راملزم مي‌كند به منظور كشف اشتباهات يا تخلفاتي كه مي‌توانند تأثير با اهميتي بر صورتها مالي داشته باشند آزمون‌هاي خاصي را طراحي و اجرا نمايند. از طرفي حسابرسان همواره در معرض دعاوي احتمالي استفاده كنندگان از گزارشهاي مالي قرار دارند به گونه‌اي كه بعضي از اين دعاوي مي‌توانند يك موسسه حسابرسي را از درجه اعتبار ساقط نمايند در همين راستا توجه به كار حسابرسان داخلي از دو جهت جائز اهميت است.

اول اينكه يكي از نشانه‌هاي مهم نارسائي سيستم كنترل داخلي، وجود يك واحد حسابرسي داخلي ضعيف مي‌باشد و حسابرسان مي‌توانند آنرا بعنوان نشانه‌‌اي براي برآورد ريسك كنترلي صاحبكار در نظر بگيرند.

دوم اينكه اجراي يك برنامه حسابرسي گسترده مستلزم صرف هزينه زيادي مي‌باشد ويژه اگر اجراي برنامه مزبور منجر به كشف تحريفهاي احتمالي نيز نگردد. از آنجا كه حسابرسي با محدوديت‌هاي مالي و زماني مواجه مي‌باشد ضروري است تا عواملي كه مي‌توانند باعث افزايش كارآيي و اثر بخشي فرآيند حسابرسي شده و از انجام كارهاي موازي و تكراري توسط حسابرسان جلوگيري نمايد به خوبي شناخته شوند. از جملـه اين عوامل ميزان اتكاء حسابرسان داخلي است. اين مسألـه يكي از چالش‌هاي مستمري است كه حرفه حسابرسي با آن روبرو مي‌باشد. از طرف ديگر اين واقعيت كه سازمان ها خدمات حسابرسي عمده‌اي از دو منبع متفاوت يعني حسابرسي مستقل و داخلي دريافت مي‌دارند باعث ايجاد يك توقع عمومي در مورد ارتباطات ميان اين دو گروه بعنوان مبنايي براي رسيدن به هماهنگي مطلوب بين آنها شده است.

اگر چه اين خدمات از دو منبع متفاوت دريافت مي‌شود اما هر دو گروه در انجام وظايفشان با اسناد و مدارك و پرسنل و سازمان واحدي سروكار دارند. به همين دليل احتمال وجود دوباره كاريهاي غير ضروري يا اعمال فشارهاي بيش از حد بر پرسنل سازمان اجتناب ناپذير است. در عين حال اين احتمال بالقوه وجود دارد كه هماهنگ كردن كار حسابرسان مستقل و داخلي اهداف سازمان را به شكل موثرتري محقق سازد.

در تحقق حاضر با توجه به بررسي مقدماتي انجام شده سوالاتي به شرح زير براي محقق مطرح است:

1 – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكا‎ آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد؟

2 – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكا حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق

مساله اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راهکارهایی برای هماهنگ کردن فعالیت های آنها با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است .

باتوجه به محدودیت های حسابرسی مستقل اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی می تواند موجب اثر بخشی فرایند حسابرسی گردد و بر این اساس در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که میزان تجربه حسابرس مستقل (متغیر مستقل) بر میزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته) همچنین آیا ویژگی های حسابرسی داخلی (متغیر مستقل) برمیزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته).

5-1 فرضيه‌هاي تحقيق

جهت پاسخ به سوالات تحقيق و دستيابي به اهداف آن فريضه‌هاي دوگانه تحقيق كه به مطالعه عوامل مرتبط با ميزان اتكا حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلي مي‌پردازد. به شكل زير تبين مي‌گردد‍:

1 – بين تجارب حسابرسان مستقل و ميزان اتكاء آنها بر كار حسابرسان داخلي رابطه وجود دارد.

2 – بين ويژگيهاي حسابرسي داخلي و ميزان اتكاء حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقيق

هدف تحقيق حاضر، تعيين ميزان تأثير تفاوت‌هاي كيفي دواير حسابرسي داخلي و تمايل حسابرسان مستقل نسبت به استفاده از كار آنها مي‌باشد. تحقيق همچنين تأثير نحوه برخورد حسابرسان مستقل در اختلاف نظرهاي احتمالي با صاحبكار برقضاو ت حرفه‌اي و ميزان اتكاءشان بر كار حسابرسان داخلي مطالعه مي‌نمايد.

بعلاوه هدف ديگر تحقيق تلاش براي تعيين تأثير تجارت قبلي حسابرسان مستقل درروياريي با اشتباهات و تخلفات بر ميزان اتكاء آنها بر كار حسابرسان داخلي مي‌باشد(حساس یگانه و خدری ، 1382، 38).

از طرفي اطلاعات حاصلـه از اين تحقيق ميتواند منجر به كسب درك و شناخت بهتري از استاندارد مربوط به «ارزيابي كار واحد حسابرسي داخلي» شده و در نشان دادن ميسر عملي كاربرد اين استاندارد واقع شود.

7-1 اهميت و ضرورت تحقيق

اگر چه SAS. 65 درباره استفاده از خدمات حسابرسان داخلي توسط حسابرسان مستقل رهنمودهاي كلي ارائه نموده است اما موانع و مشكلات موجود در روابط بين حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلي همچنان به قوت خود باقي است. تلاش براي شناخت عواملي كه مي‌توانند مانع ارتباط مناسب بين حسابرسان مستقل و داخلي در نتيجه مانع اتكاء آنها بر كار حسابرسان داخلي شود مي‌تواند سهم بسزايي را در صرفه‌جويي منابع مادي و انساني افزايش كارايي حسابرسي و كاهش آسيب پذيري حرفه در قبال دعاوي احتمالي داشته باشد.

از سوي ديگر موسسات حسابرسي براي ادامه فعاليت در دنياي امروز مجبور به استفاده از تمامي امكانات بالقوه جهت كاهش بهاي تمام شده خدمات حسابرسي خود مي‌باشند كه در اين راستا مي‌توان با اتخاذ يك شيوه صحيح و منطقي و با استفاده از خدمات واحد حسابرسي داخلي از حجم عمليات حسابرسي مستقل كاسته و در نتيجه هزينه كمتري را متحمل شوند.

و…

  

 

                   

بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل (مرکب)

بررسی رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی و درجه اهرم کل (مرکب)

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:128

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات تحقیق

  • . مقدمه …………………………………………………………..3

2-1. بیان مسئله تحقیق …………………………………………………….4

3-1. تاریخچه مطالعاتی ………………………………………………………6

4-1. اهمیت وضروت پژوهش ………………………………………………….8

5-1. اهداف پژوهش …………………………………………………………..9

6-1. فرضیات تحقیق……………………………………………………………10

        1-6-1. فرضیه اصلی اول…………………………………………………10

                    1-1-6-1. فرضیه فرعی اول …………………………………..10

                    2-1-6-1. فرضیه فرعی دوم ……………………………………..10

                    3-1-6-1. فرضیه فرعی سوم ………………………………….10

                    4-1-6-1. فرضیه فرعی چهارم …………………………………..10

        2-6-1. فرضیه اصلی دوم ……………………………………………………10

                    1-2-6-1. فرضیه فرعی پنجم ……………………………………..10

                    2-2-6-1. فرضیه فرعی ششم ………………………………….10

                    3-2-6-1. فرضیه فرعی هفتم…………………………………….10

                    4-2-6-1. فرضیه فرعی هشتم ………………………………10

                    5-2-6-1. فرضیه فرعی نهم …………………………………….10

                    6-2-6-1. فرضیه فرعی دهم ……………………………… ….10

7-1. مدل تحلیلی وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق …………………………11

8-1.مدل تبیینی تحقیق……………………………………………………………15

9-1. تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش ……………………………………16

        1-9-1. بتای سودحسابداری …………………………………………………16

        2-9-1. سودحسابداری …………………………………………………….16

        3-9-1. ریسک سیستماتیک …………………………………………..16

        4-9-1. درجه اهرم ها…………………………………………….17

        5-9-1. درجه اهرم عملیاتی ……………………………………………..17

        6-9-1. درجه اهرم مالی ……………………………………………………..17

        7-9-1. اهرم مرکب (کل)………………………………………………………….17

        8-9-1. اندازه گیری درجه اهرم مرکب …………………………………..18

فصل دوم : مروری برادبیات تحقیق

1-2. مقدمه…………………………………………………………………….20

2-2. اهداف گزارشگری مالی …………………………………………..21

1-2-2. سودمندی اطلاعات درتصمیم گیری ……………………………………………..22

2-2-2. مربوط بودن اطلاعات………………………………..23

3-2.سودمندی اطلاعات حسابداری…………………………………………..25

            1-3-2. پیش بینی یک رویداداقتصادی …………………………………………..26

                        1-1-3-2. تجزیه وتحلیل دوره های زمانی ……………………..27

                        2-1-3-2. پیش بینی بحران های مالی ……………………………27

                        3-1-3-2.پیش بینی ریسک اوراق قرضه ورتبه بندی آنها…………..27

                        4-1-3-2.تجدیدساختارشرکت………………………………………….28

                        5-1-3-2.تصمیم گیری درمورد اعطای اعتبار…………………………….28

                        6-1-3-2. پیش بینی اطلاعات مندرج درصورتهای مالی …………28

            2-3-2. پیش بینی واکنش بازار……………………………………..29

4-2. تاریخچه بورس واوراق بهاداردرجهان ………………………………..30

5-2. تاریخچه بورس واوراق بهادارتهران …………………………………….30

6-2. تعریف بورس اوراق بهادار………………………………………….33

7-2. مروری برانواع شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ……………34

            1-7-2. انواع شرکتهای سرمایه گذاری …………………34

                        1-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه متغیر…………….34

                        2-1-7-2. شرکتهای سرمایه گذاری باسرمایه ثابت ……………….34

                        3-1-7-2. صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال……………………..35

                        4-1-7-2. شرکت مادر………………………….35

                        5-1-7-2. شرکتهای فعالیت تنوعی………………………36

8-2. سودحسابداری …………………………………………………..36

            1-8-2. سودمندی ومربوط بودن سودحسابداری ………………………37

            2-8-2. محدودیت های سودحسابداری …………………………….39

            3-8-2. مفاهیم سود………………………………………………………….39

                        1-3-8-2. سودعملیاتی جاری ……………………………………40

                        2-3-8-2. سودجامع ……………………………………………….40

            4-8-2. نظریه های سود……………………………………………….42

                        1-4-8-2. نظریه داریی ها ،بدهی ها…………………………………..42

                        2-4-8-2. نظریه درآمدوهزینه…………………………………………….43

                        3-4-8-2. نظریه استقلال ترازنامه وسودوزیان ……………………….43

            5-8-2. استدلال انتخاب نظریه سوددرایران…………………………………..43

9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ومدل بازار…………………………45

            1-9-2. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ……………………….45

10-2. ضریب حساسیت بتا، ریسک نسبی ……………………………………….46

            1-10-2. ریسک غیرسیستماتیک (غیربازار)……………………………………47

            2-10-2. ریسک سیستماتیک (ریسک بازار)……………………………47

11-2. نسبتهای اهرمی …………………………………………………49

12-2. سه اهرم اصلی ………………………………………………………..50

            1-12-2. اهرم عملیاتی ……………………………………………….50

                        1-1-12-2.هزینه های ثابت عملیاتی واهرم عملیاتی ……….50              2-1-12-2. درجه اهرم عملیاتی …………………………………..50

                        3-1-12-2. اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی ………………51

            2-12-2. اهرم مالی ………………………………………51

                        1-2-12-2. درجه اهرم مالی ………………………52

            3-12-2. ارتباط بین اهرم مالی وعملیاتی ……………………………..52

            4-12-2. تلفیق اهرم عملیاتی بااهرم مالی ……………………………..53

5-12-2. اهرم کل …………………………………………………..53

                        1-5-12-2. اندازه گیری درجه اهرم مرکب …………………………53

            6-12-2. رابطه بین اهرم عملیاتی ومالی ومرکب ……………………………..53

13-2. تاریخچه تحقیقات و مطالعات انجام شده …………………………………….54

            1-13-2. پیشینه داخلی تحقیق ……………………………………………54

            2-13-2. پیشینه خارجی تحقیق……………………………………58

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3. مقدمه ………………………………………………………………66

2-3. روش تحقیق……………………………………………………………66

3-3. قلمروتحقیق…………………………………………………………66

            1-3-3. قلمروموضوعی ………………………………………………67

            2-3-3. قلمرومکانی ……………………………………………67

            3-3-3. قلمروزمانی ……………………………………………..67

4-3. روش های گردآوری اطلاعات …………………………………………….67

5-3 . ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………..68

6-3. جامعه ونمونه ………………………………………………68

7-3. فرضیه های تحقیق …………………………………………………..70

            1-7-3. فرضیه اصلی اول ……………………………………………..70

            2-7-3. فرضیه اصلی دوم …………………………………………….71

8-3. روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………….72

            1-8-3. آزمون همبستگی ………………………………………………73

            2-8-3. رگرسیون چندگانه……………………………………………………74

            3-8-3. چندهم خطی ………………………………………………74

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

1-4. مقدمه ………………………………………………………77

2-4. شاخص های توصیفی متغیرها…………………………………77

3-4. آزمون فرضیه ها …………………………………………………78

            1-3-4. آزمون فرضیه فرعی اول…………………………….83

            2-3-4. آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………..86

            3-3-4. آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………..90

            4-4-4. آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………………….93

            5-4-4. آزمون فرضیه اصلی اول ………………………….97

            6-4-4. آزمون فرضیه فرعی پنجم ………………………….104

            7-4-4. آزمون فرضیه فرعی ششم ………………………..106

            8-4-4. آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………………….107

            9-4-4. آرمون فرضیه فرعی هشتم ………………………………109

            10-4-4. آزمون فرضه فرعی نهم…………………………………..111

            11-4-4. آزمون فرضیه فرعی دهم…………………………………….112

            12-4-4. آزمون فرضیه اصلی دوم ………………………………..114

5-4. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………116

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

1-5. مقدمه …………………………………………………………………………118

2-5. ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها …………………..118

            1-2-5. نتیجه فرضیه فرعی اول …………………………………..119

            2-2-5. نتیجه فرضیه فرعی دوم ……………………………………119

            3-2-5. نتیجه فرضیه فرعی سوم …………………………………120

            4-2-5. نتیجه فرضیه فرعی چهارم ………………………………………….120

            5-2-5. نتیجه فرضیه اصلی اول ……………………………………..121

            6-2-5. نتیجه فرضیه فرعی پنجم …………………………………122

            7-2-5. نتیجه فرضیه فرعی ششم ………………………………………122

            8-2-5. نتیجه فرضیه فرعی هفتم ……………………………………………123

            9-2-5. نتیجه فرضیه فرعی هشتم…………………………………………..123

            10-2-5. نتیجه فرضیه فرعی نهم …………………………………………..124

            11-2-5. نتیجه فرضیه فرعی دهم ……………………………………..124

            12-2-5. نتیجه فرضیه اصلی دوم ………………………………………….125

3-5. نتیجه گیری کلی تحقیق ………………………………………….125

4-5. پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق ………………………..126

5-5. پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ……………………………..127

6-5. محدودیت های تحقیق ……………………………………………127

پیوست ها

جدول 1-3 . شرکتهای موردمطالعه تحقیق………………………………130

فهرست منابع فارسی ………………………………………….134

فهرست منابع غیرفارسی ………………………………………………………..137

چکیده:

اين تحقیق، به بررسي ارتباط اطلاعات حسابداري با ريسك سیستماتیک شركت ها دربازارسرمایه ايران پرداخته است .در اين تحقيق رابطه تعدادي ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهايي از اطلاعات حسابداري انتخاب شد ه اند که با ريسك بازار (سيستماتيك )شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوري اطلاعات ، روش كتابخانه اي وبراي آزمون فرضيه ها ، روش ميداني ونيزاستفاده ازداده هاي تجربي مي باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق   (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند . نتايج تحقيق بیان می کند كه بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بیشتر ازدرجه اهرم کل ودرجه اهرم کل بیشتر از درجه اهرم عملیاتی می باشد.

حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است . شرايط اجتماعي ، اقتصادي و سياسي محيط حسابداري به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتيجه،هدف هاي حسابداري وروش هاي آن نيز متناسب باتغیير در شرايط محيطي دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي توسعه يافته است.

در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند     در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است .

ازعوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمايه گذاري، توجه سرمايه گذاري به ريسك و بازده سرمايه گذاري است . نقش ريسك وبازده در سرمايه گذاري، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد براي قيمت گذاري كالاست . از ديدگاه نظري ، ريسك به معناي ضرر بالقوه و قابل اندازه گيري سرمايه گذاري است . تا دهه 1950،«ريسك» يك عامل كيفي شمرده مي شد تااين كه با تلاش هري ماركوويتز[1]، ريسك كميت پذير شد و انحراف معيار جريان هاي نقدي طرحهاي سرمايه گذاري درشرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي به عنوان كميت «سنجش ريسك »معرفي گرديد.

تأثير ريسك يك سرمايه گذاري به ريسك مجموع سرمايه گذاري مستلزم محاسبات«كواريانس» و «ضريب همبستگي »بود كه به ناچار انجام محاسبات را مشكل و وقت گير مي نمود. چندي بعد ، ويليام شارپ[2] ، با تعيين ضريب به عنوان معيار ريسك ، مدل ساده و كاربردي را به دنياي سرمايه گذاري عرضه نمود(اسلامي بيدگلي ، 1375،25)

استفاده از نظريه ها و روش هاي موجود و نيز نظريه پردازي، مستلزم اطلاعات ،به ويژه ، اطلاعات توليد شده درسيستم حسابداري است كه بدون شك ، در بازار نو پاي سرمايه كشورمان به سختي تحصيل مي شود. به همين علت ، شناخت ارتباط بين ريسك بازار و اطلاعات حسابداري ، از اهميت ويژه اي برخوردار است.سایرمطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبتهای حسابداری ومیزان ریسک بازار می باشد وپیشنهاد می گردد که نسبتهای حسابداری می توانند درپیش بینی بتای اوراق بهادار مورد استفاده قرارگیرند ( احمدپور ،1384،19)

کليه مديران وکارگزاران وسرمايه گذاران در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس باتوجه به نتايج اين تحقيق وباتوجه به سودحسابداري ودرجه اهرم و مالی مي توانند ريسك بازار راپيش بيني كنند وهمچنين ازنتايج اين تحقيق مي توان برداشت كرد كه سود حسابداري درپيش بيني ريسك تواناتراست يادرجه اهرم ها .

2-1 بیان مسئله تحقیق

ازجمله مسايل مهم پيش روي هرسرمايه گذاري درشركتهاي سهامي عام ، مسئله تعيين بازده هرسهم درريسك مربوط به آن است . درحقيقت هرسرمايه گذاردربازارمذكوربه دنبال حداكثركردن منافع خودمي باشد وبه همين منظور چنانچه بتواند بازده ياقيمت اوراق بهاداروريسك مربوط به آن را به نحوصحيح پيش بيني كند ، دراين صورت خواهدتوانست درموردخريد ، نگهداري ويافروش اوراق بهادار ، به درستي ، تصميم گيري نمايد وازاين طريق منافع خودراحداكثرنمايد.

به منظور پيش بيني بازده ياقيمت اوراق بهادار، سرمايه گذاربه يك مدل پيش بيني مناسب نيازمنداست . ازديدگاه علم اقتصادومباني نظري مربوطه ، مدل پيش بيني بازده اوراق بهادار ازجمله سهام ،بايستي توانايي تعيين ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي راداشته باشد .بنابراين ، پيش بيني جريان هاي نقدي آتي اوراق بهاداردربازاربورس ازاهميت خاصي برخوردارخواهدبود. همچنين پيش بيني جريان هاي نقدي آتي درحوزه حسابداري نيزازاهميت خاصي برخورداراست وبراين اساس مدلهایي ارائه شده كه بااستفاده ازسود واجزاي آن بتوان جريان هاي نقدي آتي راپيش بيني نمود. برهمين اساس برسودحسابداري تاكيدفراوان شده وبسيارموردتوجه محققين به خصوص ،درحوزه حسابداري قرارگرفته است .

ریسک حاضر، صورت وظاهرواحدهای اقتصادی واقتصادجهانی وسراسری رانشان می دهد . یک مؤسسه بازرگانی موفق فقط روی سود متمرکز نمی باشد ، بلکه به مدیریت ریسک صحیح نیز توجه دارد ، ریسک وبازده باهم حرکت می کنند وبه حداکثررساندن بازده به وسیله ریسک ضروری     می باشد . اهرم ها به کاربرد منابع ووجوهی که برای شرکت هزینه ایجاد می کند اشاره دارد . هرچه اهرم مورد استفاده یامیزان بدهی ها ، سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد ریسک مالی بیشتر می شود . ریسک ناشی ازاهرم معمولا درکنترل مدیریت است . نتایج تحلیلی اظهارمی کند که عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک شامل : درآمدها ، رشد فروش ، ارزش دفتری ، سود سهام ، درجه اهرم عملیاتی (DOL ) ، درجه اهرم مالی ( DFL ) ، بازده بازار وریسک بی خطر می باشد . ماندرکر و رهی[3] درتحقیقی بیان کرده است که DOL,DFL به طور مثبت ومستقیم یک قسمت بزرگی از تغیرات ریسک سیستماتیک راتوضیح می دهد . همچنین هافمن[4] بیان کرده است که ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم با DFL ورابطه معکوس با DOL دا رد . لذا دراین تحقیق به بررسی رابطه سود حسابداری و درجه اهرم عملیاتی ، مالی وکل پرداخته می شود تابتوان مدلی مفید برای تصمیم گیری سرمایه گذاران معرفی کرد . طبق مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي فرض مي شود ، يكي ازعوامل مهم كه باعث نوسان دربازده مي شود ريسك سيستماتيك است . بنابراين ، ريسك سيستماتيك يك عامل مهم درتعيين بازده مورد انتظار خواهدبود درنتيجه سوالات زیر پيش  مي آيد كه :

1- آيا بين اطلاعات حسابداري ازجمله سودحسابداري وبه ويژه درجه اهرمها باريسك سيستماتيك ارتباط معني داري وجودداردياخير؟

2- آیا باتوجه به سود حسابداری وهمچنین اهرم ها می توان مبنایی برتصمیم گیری سرمایه گذاران معرفی نمود ؟

3- میزان وتوانایی باراطلاعاتی سودحسابداری ودرجه اهرمها درتصمیم گیری سرمایه گذاران باهم برابراست یاخیر وکدام یک ازسطح اثرگذاری بالاتری برخورداراست ؟

3-1 تاریخچه مطالعاتی

بسیاری ازتحقیقات حسابداری مبتنی بربازار سرمایه ، مفیدبودن اطلاعات حسابداری درتعیین ریسک اوراق بهادار رابیان نموده اند . همچنین تحقیقات متعددی همبستگی بین متغیرهای حسابداری (اهرم مالی ، عملیاتی و….) وریسک سیستماتیک اوراق بهادار رامورد بررسی قرارداده اند ( نمازی, خواجوی ، 1383, 96) .

قالیباف اصل درتحقیقی باعنوان «بررسی تاثیرساختارسرمایه برروی ریسک سیستماتیک » رابطه بین اهرم مالی وریسک سیستماتیک رامورد بررسی قرارداد. نتایج حاصل ازاین تحقیق بیانگرآن بود که اهرم مالی برریسک سیستماتیک تاثیرمستقیم داردیعنی بامیزان افزایش اهرم مالی (بدهی) ، ریسک سیستماتیک شرکت نیز دربازار افزایش می یابد ( قالیباف اصل ، 1373) .

احمدپورونمازی درتحقیقی باعنوان « تاثیراهرم عملیاتی , مالی واندازه شرکت روی ریسک سیستماتیک » میزان تاثیر اهرم عملیاتی , مالی واندازه شرکت راروی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قراردادند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که اهرم مالی برریسک سیستماتیک تاثیر مستقیم دارد ، یعنی بامیزان افزایش بدهی شرکتها ، ریسک سیستماتیک نیزافزایش می یابد ولی اهرم عملیاتی برمقدارریسک سیستماتیک اثرندارد . ازطرف دیگر ، اندازه شرکت برریسک سیستماتیک دارای تاثیرمعکوس است یعنی هرچه میزان دارایی های شرکت افزایش یابد , ریسک سیستماتیک شرکت کاهش می یابد ( احمدپور،نمازی ،1377 ، 75).

نمازي وخواجوي درمقاله خودسودمندي متغيرهاي حسابداري درپيش بيني ريسك سيستماتيك شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رامورد بررسي قرارداده اند كه نتايج حاصل ازآن بيانگر اين بوده است كه بين متغييرهاي حسابداري وريسك رابطه وجودداردواين متغيرها درپيش بيني ريسك سيستماتيك سودمندمي باشند . مهمترين كاربردنتايج اين تحقيق درارزيابي شركتهاي خارج ازبورس وشركتهاي جديدالورود به بورس اوراق بهاداراست. برپايه نتايج حاصل   مي توان براي تعيين نرخ بازده موردانتظار (نرخ‌تنزيل ) ازالگوي بدست آمده استفاده كرد . به اين ترتيب كه ابتداشاخص ريسك سيستماتيك شركت مورد نظر براساس ضرايب مدل ومقدار متغيرمربوط به شركت مشخص شدوشاخص ريسك سيستماتيك به دست آيد ، پس ازآن مقدارشاخص ريسك سيستماتيك همراه سايرمتغيرهاي موردنياز درالگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي قرارداده شود ونرخ بازده موردانتظار به دست آيد ،تامبنايي براي ارزشيابي قيمت سهام شركت قرارگيرد( نمازی ، خواجوی ، 1383،94).

احمداحمدپور ورضا غلامي جمكراني درمقاله اي ، رابطه اطلاعات حسابداري وريسك بازاررادرشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بررسي كرده است ونتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه تعدادي ازمتغييرهاي مستقل شامل نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام ، نسبت دارايي جاري به بدهي جاري وجمع دارايي ها كه شاخص هايي براي ارزيابي ريسك شركتها هستند ، بي ارتباط باريسك بازار شركتها بوده اند . به بيان ديگر اطلاعات تاريخي حسابداري به طور كامل درقيمت وريسك اوراق بهادار انعكاس نيافته است بنابراين مي توان به نتايج تحقيقات قبلي كه درآن كارايي بازار درسطح ضعيف نفي شده ،صحه گذاشت (احمدپور،غلامی ،1384 ، 19)

و…

 

                   

291 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی جایگاه زنان در نهضت مشروطيت ايران – 12 صفحه فایل ورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنان در نهضت مشروطيت ايران

نهضت مشروطيت ايران جنبشي سوداگرانه- مردمي بود. اين جنبش، نيروهاي فئودالي و استعماري را يك مرحله به عقب راند. و اگرچه نتوانست به هدف خود يعني استقرار بورژوازي ملي يا رژيمي دموكراتيك دست يابد، ليك امكان يافت نظام بورژوا- ملاكي را كه از نظر تاريخي يك مرحلة جلوتر از سلطه‌ي مطلق فئودال ها بود جايگزين آن سازد. در اين جنبش زنان ايران نيز از خواب خرگوشي چندين هزار ساله‌ي خود برخاستند ودر جهت پيشبرد هدف هاي آن سهمي ايفا كردند.

در زمان مظفرالدين شاه موج اعتراض و نارضايتي از سوي مردم پايه هاي سست استبدادي مطلقه ي قاجار را به لرزه درآورد. زنان در تخريب سراي بانك- كه دولت روسيه‌ي تزاري به منظور توسعه ي سياست خود بر فراز قبرستاني قديمي در تهران بنا مي نهاد- شركت جسته و آن را در هم كوبيدند. هنگامي كه مردم از سوي علماي وقت دعوت شدند كه به منظور اعتراض به سياست هاي خودكامه‌ي مظفرالدين شاه عبدالعظيم بست بنشينند، زنان جلوي سواران شاهي را- كه قصد خرابكاري داشتند- گرفته و مانع رخنه‌ي آنان به درون بست نشينان گرديدند. رساندن اخبار و اطلاعات مهم در مواقع حساس مبارزات مردم نيز از جمله فعاليت هاي زنان بود. در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه بست نشيني بزرگي در سفارت انگليس برپا شد كه به پيروزي مردم انجاميد و مظفرالدين شاه به ناچار صدور فرمان مشروطيت را بر گردن گرفت. با صدور اين فرمان مردم به برگزاري جشن ها و پايكوبي پرداختند و زنان نيز در برگزاري اين مراسم شركت جستند. زنان همچنين در جنبش به وجود آمدن بانك ملي- كه به منظور پيشگيري از اقدام دولت مبني بر دريافت وام از دول بيگانه بود- با پيشنهاد فروش جواهرات خود و ايجاد سرمايه‌ي اوليه براي بانك، آمادگي خود را در اين اقدام ملي نشان دادند.

« روزي در پاي منبر سيد جمال واعظ در مسجد ميرزا موسي زني به پا خاسته چنين گفت: دولت ايران چرا از خارجه قرض ميكند. مگر ما مرده ايم؟ من يك زن رختشوي هستم و به سهم خود يك تومان ميدهم، ديگر زن ها نيز حاضرند. از اين گونه نمايش ها بسيار روي ميداد.[1]»

شهر تبريز كه محمدعلي ميرزا فرزند مظفرالدين شاه والي آن بود، قبل از صدور فرمان مشروطيت پا به پاي تهران در جنبش ضداستبدادي- ضد استعماري شركت داشت و نقش ارزنده اي بازي كرد.

پس از صدور فرمان مشروطيت دول روسيه‌ي تزاري و انگلستان به جهت بسط سياست غارتگرانه‌ي خود اقدام به بستن قرارداد شوم 1907 كردند. به موجب اين قرارداد، مناطق شمال ايران در اختيار دولت تزاري و صفحات جنوبي آن در كنترل انگلستان قرار مي گرفت و قسمت هاي مركزي ايران نيز به ظاهر بيطرف مي شد. نمايندگان اولين دوره‌ي مجلس شوراي ملي- اين ثمره‌ي گرانمايه‌ي نهضت مشروطيت- پيمان ننگين فوق را مردود اعلام كردند. به دنبال اين رويداد، جهانخواران روسيه‌ي تزاري و انگلستان- پس از يك سلسله كشمكش هاي سياسي- به همراه سرسپرده‌ي خويش محمدعلي ميرزا، در سال 1287 شمسي مجلس را به توپ بستند و آزاديخواهان ايران را داغدار ساخته و به تعقيب و كشتار آنان پرداختند.

در چنين شرايطي مردم شهر تبريز به مقاومتي قهرمانانه دست زدند و اين شهر رفته رفته به دژ تسخيرناپذير آزاديخواهان مردم ايران بدل گرديد. مردم اين شهر به رهبري مجاهدان قهرماني چون ستارخان و باقرخان موفق گرديدند پس از قريب يك سال مبارزه‌ي خونين و بي امان مشروطيت از دست رفته را به مردم ايران بازگردانند و لزوم موجوديت آن را به محمدعلي شاه سرسپرده تحميل كنند.

 

299 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی خسارات شريانهاي حياتي و شبکه توزیع و خطوط راه آهن ناشي از زلزله – 16 صفحه فایل ورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اثر توسعه اقتصادي ساليان گذشته، خصوصاً 20 سال اخير، كشورهاي در حال توسعه به طور چشمگيري تغيير نموده اند. تمركز جمعيت و اطلاعات در شهرهاي بزرگ به طور محسوسي پيشرفت داشته است. امكانات جديدي كه تاكنون در مورد يك زلزله قوي تجربه شده اند، در حال رشد و توسعه است: آسمان خراشها، ساختمانهاي با سيستم هاي هوشيار، پلهاي معلق عظيم، بزرگراههاي زيرزميني، مراكز خريد زيرزميني، مترو، انواع و اقسام كامپيوترها و در نتيجه اين پيشرفتها وضعيت و آثار ناشي از خرابي هاي زلزله هم تغييراتي نموده است.

1-1-       مقدمه اي بر توسعه شهرها و افزايش خسارات اقتصادي

جالب است بدانيم كه اكثريت مردم جهان معتقدند هر چه زمان پيش مي رود زلزله هاي بيشتر و قويتري روي مي دهد. اين عقيده گرچه از نظر فيزيكي و توجيه وقوع زلزله ها ممكن است منطق درستي نداشته باشد؛ ليكن با توجه به سه مطلب زير بطور منطقي درست مي باشد:

الف- ظهور شهرها و شهركهاي جديد در مناطق مختلف، كه اين امر باعث مي شود تا زلزله هايي كه قبلاً در بيابان و در مناطق عاري از سكنه روي مي دادند، اين بار پس از دوره بازگشت خود در منطقه اي روي دهند كه تاسيسات مختلفي در آن درست شده و جمع زيادي در آن زندگي مي كنند.

ب- گسترش جمعيت و تاسيسات شهري كه خود عامل ديگر افزايش خسارات و تلفات مي باشد. هر چه شهرها مدرن تر شوند، خسارات بيشتري از نظر ارزش بوجود مي آيد. مثلاً در سال 1995 شهر مدرني مانند كوبه ژاپن و شهرهاي حومه آن بواسطه خسارت (مستقيم و غيرمستقيم) تاسيسات پيشرفته آنها متحمل هزينه بسيار سنگيني بالغ بر 150 ميليارد دلار آمريكا گرديد.

ج- پيشرفت دانش بشر در زمينه لرزه شناسي قادرست لرزه هاي زيادي در اقصي نقاط جهان ثبت نمايد، در حاليكه در قديم خيلي از زلزله ها ثبت نمي شد. لذا به نظر مي رسد كه زلزله ها افزايش يافته اند.

1-2-      تقسيم بندي خسارات اقتصادي

پس از وقوع زلزله، خسارات اقتصادي را به طور كلي بهتر است به دو قسمت تقسيم نمود:

  • خسارات مستقيم

اينگونه خسارات بطور عمومي عبارتند از خسارات ناشي از خراب شدن ساختمانها و تاسيسات، جاده ها، پلها، راه آهن، لوله هاي آب و گاز، خطوط برق و مخابرات و تاسيسات آنها. خسارت مستقيم تقريباً هزينه آن چيزي است كه در اثر خرابي از دست رفته است و از سرويس خارج مي گردد. اين مثل آن است كه بطور مستقيم بايستي براي برگشت مجدد آنها هزينه نمود.

  • خسارت غيرمستقيم

وقتي تاسيسات و ساختمانها آسيب ببينند، نمي توانند مورد بهره برداري قرار گيرند. عدم امكان بهره برداري از آنچه كه در زلزله آسيب ديده است، قطع گردد. در واقع در خسارتهاي غيرمستقيم عايدي ناشي از بهره برداري قطع مي گردد كه مي تواند رقم بسيار قابل ملاحظه اي و گاهي اوقات برابر يا حتي بيشتر از خسارات مستقيم شود. معطل ماندن سرمايه گذاريها، فرار سرمايه ها از مناطق آسيب ديده، بيكاريها، ورشكستگيها و نظاير آنها از جمله مهمترين مصاديق خسارات غيرمستقيم هستند.

1-3-    خسارات اقتصادي و آسيب هاي وابسته

تاكنون، تمامي كوشش ها مصروف كاهش دادن تلفات جاني تا حداقل ميزان ممكن، در يك زلزله بوده است. در واقع اين امر هنوز هم مساله اساسي محسوب مي شود و وضعيت كنوني شهرهاي بزرگ، كه شرايط پيچيده اي دارند، از عوامل آن است. امروزه در كلان شهرها حجم بالايي از پول و اطلاعات، صرف تهيه و تنظيم بهترين مكانيسم ممكن مي شود. مكانيسمي كه در آن نه تنها حداقل تلفات جاني رخ دهد، بلكه ميزان آسيبهاي اقتصادي نيز به حداقل ممكن كاهش يابد.

1-4-     خسارات ناشي از عدم بهره برداري

ماشينهايي كه از آنها جهت تنظيم و اداره مكانيسم هاي مذكور استفاده مي شود، به راحتي خراب مي شوند و تعميرات مجدد آنها به راحتي امكان پذير نيست. در مورد وسايل الكتريكي كه اخيرا ساخته مي شود، اگر يك قسمت وسيله خراب شود، بجاي تعويض كل وسيله مي توان آن قسمت را با يك قسمت سالم تعويض و جابجا نمود. اما در مورد شهرها چنين نيست و نمي توان قسمتهاي مختلف شهري را به راحتي عوض نمود. يكي از مشكلاتي كه در مورد خسارات ناشي از زلزله وجود دارد، جابجايي گسل ها و آثار آن براي يك شهر مي باشد. در اين باره مي توان گفت كه حتي اگر جان افراد به خطر نيفتد و كسي هم كشته نشود، اما آثار و خسارات وابسته به آن در شهري مانند تهران كه داراي جايگاه مهمي از نظر موقعيت كليدي آن در منطقه مي باشد، (از نظر

288 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی و ارزيابي ريسك پل با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله مراتبي AHP/DEA – شامل 8 صفحه فایل ورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) تنها مي تواند تعداد بسيار محدودي از گزينه هاي تصميم گيري را مقايسه نمايد. وقتي كه صدها يا هزاران گزينه براي مقايسه وجود داشته باشد، روش مقايسه دو به دو، بدون شك عملي نخواهد بود. در اين مقاله، روش تركيبي AHP/DEA را براي تسهيل ارزيابي ريسك صدها يا هزاران سازه پل، كه در مورد آنها مقايسه دو به دو غير ممكن است، پيشنهاد مي كنيم.

1- مقدمه

ارزيابي ريسك پل غالباً براي تعيين اولويت سازه هاي پل جهت محافظت از پل استفاده مي شود و در اصل، يك مسأله تصميم گيري چند معياره (MCDM) است كه مستلزم چند معيار ارزيابي از قبيل ايمني، عملكرد، تحمل پذيري و … مي باشد.

بنابراين، روشهاي MCDM مي توانند براي ارزيابي ريسك پلها مورد استفاده قرار گيرند.

در ميان روشهاي MCDM، فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) بطور خاص براي مدلسازي معيارهاي كيفي مناسب است و كاربرد زيادي در موارد گوناگون نظير انتخاب، ارزيابي، برنامه ريزي و توسعه، تصميم گيري، پيش بيني و غيره دارد.

ليكن، به دليل آنكه صدها يا هزاران سازه پل بايد در يك زمان ارزيابي و اولويت بندي گردند و روش AHP تنها قادر به مقايسه تعداد بسيار محدودي از گزينه هاي تصميم گيري است، بنابراين در چنين شرايطي، روش مقايسه دوبدو، بدون شك عملي نخواهد بود. براي غلبه بر اين مشكل، ما روش AHP را با روش تحليل پوشش داده ها (DEA) تركيب كرده و يك روش تركيبي AHP/DEA براي ارزيابي ريسك پلها ارائه مي نماييم.

اين مقاله بصورت زير سازماندهي شده است: در بخش 2، روش تركيبي AHP/DEA را براي مسائل MCDM داراي گزينه هاي بسيار زياد تصميم گيري ، معرفي مي نماييم. در بخش3، كاربرد روش تركيبي AHP/DEA براي ارزيابي ريسك پلها را ارائه مي دهيم كه در آن، 20 سازه پل براي محافظت از پل اولويت بندي مي شوند. نتايج تحقيقات نيز در بخش 4 ارائه مي گردند.

2- روش تركيبي AHP/DEA

ايده تركيب دو روش DEA , AHP جديد نيست. تلاشهاي بسياري براي يكپارچه ساختن اين دو روش در كاربردهاي واقعي انجام گرفته است. ليكن هيچيك از آنها نمي توانند براي ارزيابي ريسك پلها به كار روند، زيرا صدها يا هزاران سازه پل بايد براي محافظت از آنان ارزيابي و اولويت بندي شوند و مقايسه دوبدو براي بسياري از سازه هاي پل قطعاً غير ممكن است. براي حل اين مشكل، يك روش تركيبي AHP/DEA براي ارزيابي ريسك پلها ارائه مي نماييم كه قادر به پردازش تعداد زياد سازه هاي پل يا گزينه هاي تصميم گيري باشد.

 

دانلود پایان نامه ارمغان های ایران به جهان معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانلود پایان نامه و پروژه معماری : ارمغان های ایران به جهان معماری 95 ص + 92 اسلاید

ارمغانهای ایران به جهان معماری

 گنبد 

در سرزمینهای دیگر ( مثلا روم ) شکل نیمکره را برای گنبد بر می گزیدند و چون میانتار رانش بر منحنی آن منطیق نمی شد ناچار بودند که کناله های آن را هرچه سطبر تر کنند تا در برابر رانش سدی باشد . در صورتی که معماران ایرانی نیم دایره ( و اصولا مکان هندسی ) را برای پوشش مناسب نمی دانستند و شکلهایی نظیز تخم مرغی و هلوچینی و بیز را انتخاب می کردند که خود به خود میانتار رانش ببود و این حسن انتخاب ( که بر اصول دقیق ریاضی نهاده بود ) باعث می شد که بتوانند طبره یا ضخامت گنبد را در خاستگاه و پاکار تنها به اندازه یک شانزدهم دهانه بگیرند ( که البته هرچه بالاتر می رفتع نازکتر می شد تا به کلاله می رسید ) .

گنبد های ایرانی بی هیچ چوب بست و قالب ساخته می شده بدین ترتیب که در مرکز محوطه زیر گنبد تیر راست و بلندی را کار می گذاشتند که ارتفاع آن تا نزدیک تیزه گنبد می رسید و پیرامون ان را با چوبهای دیگری مانند پره های چرخ به چنبره گنبد می بستند که تکان نخورد آنگاه در هر دو کانون بیضی ( نیم بیضی ) که باید گنبد زیرین بر آن منطبق باشد دو گلمیخ حلقه دار می کوبیدند و دو سر زنجیری را به حلقه ها متصل می کردند . طول زنجیر به اندازه ای بود کهاگر آن را نصف می کردند به پاکار یا کیز گنبد می رسید بدین ترتیب بنایی که بر پشت گنبد رگها را می چید هر لحظه می توانست با کشیدن زنجیر درستی کار خود را آزمایش کند . دستگاه تیر و زنجیر را روی هم “شاهنگ و هنجار” می گفتند ( یکی از این شاهنگ و هنجارها در گنبدی نیمه کاره در اصفهان یافت شده و برای مطالعه در جای خود نگهداری می شود ). سازنده گنبد با استفاده از این دستگاه و پیمون ها ( مدول و ضابطه ) گنبد زیرین را مانند تاپو می ساخت و بی آنکه نیازی به چوب بست داشته باشد رگهای آن را چرخی روی هم استوار می کرد ( و چون می دانست که در هر نقطه طبره یا ضخامت گنبد چه اندازه است ) در شکرگاه ( زاویه 5/22 درجه ) یک آجر و در میان یک آجر دیگر و در آوارگاه ( 5/ 47درجه) باز هم یک آجر از ضخامت آن می کاست تا به کلاله می رسید و چون در نوک گنبد رگ چین چرخی میسر نبود و آجرها خرد و کوچک می شد ستونکی در قله گنبد می ساخت ( مانند طوقه چاه ) که بتواند گنبد زیرین و همچنین توق یا ماهرخ را به آن متصل کند . گنبد های ایرانی دو پوش است و پوشش زیرین همیشه به شکل نصف تخم مرغ و در گنبد پر دهانه به شکل تاپو های بزرگی است که به ان چیله یا چیلو می گویند . گنبد شکلهای مختلف و متنوعی دارد مانند رک ( مخروطی و هرمی ) ، خاگی  ( تخم مرغی ) ، نار ( پیازی ) و شبدری ، گنبد زیرین بسته به اندازه دهانه با خیزهای مختلف زده می شود ولی همیشه شکل آن تخم مرغی است . قطر گنبد را دهانه و ارتفاع آن را افراز و نسبت افراز ، به دهانه را “خیز” می گوند .

گنبد های قبل از اسلام بیشتر با خیز دو گره در گز ( هر گز مساوی 066/1 متر و شانزده گره است ) و حتی پیش از آن زده می شد . ولی پس از اسلام معماران ایرانی کوشیده اند تا آنجا که ممکن است افراز گنبد کمتر باشد و اغلب گنبد ها پس از اسلام با خیز یک گره در گز زده شده مگر اینکه از شانزده گز بیشتر دهانه داشته باشد که ناچار بوده اند مانند گنبد های پیش از اسلام خیز آن را دو گره و سه گره در گز بگیرند ( مانند گنبد سلطانیه ) . دو پوش گنبد گاهی پیوسته و گاه گسسته است . گنبد های پیش از اسلام و همچنین گنبد هایی مانند گنبد سلطانیه و شیخ لطف الله و گنبد خاگی جامع اصفهان دو پوش پیوسته است .

چنانکه گاهی دو پوسته بی هیچ واسطه ای به هم متصل می شده و گاهی هم فقط صندوقه یا کندو و شیاره ای میان آنها فاصله بوده است . ولی در گنبد های گسسته گاهی دو پوسته در کلاله از هم فاصله می گیرند ( مانند گنبد جامع یزد و جامع گلپایگان و اغلب گنبد های قرن هفتم به بعد ) و گاه بر روی گریو یا گردنی استوانه مانند پوسته بیرونی با فاصله چشم گیری از گنبد زیرین استوار می شود ( مانند گنبد آستانه مطهر حضرت رضا ( ع) و گنبد های سهل بن علی در آستانه اراک و مسجد امام ( شاه ) و مدرسه مادر شاه ( چهارباغ اصفهان ) . برای ساختمان گنبد های گریو دار از دیوارکهایی استفاده می کردند به نام پره که در درون گریو جای میگرفت و گاه تویزه یا طاقی تیغه ای روی آنها زده می شد تا بتوانند پوسته نازک روئین را نگاه دارند .

در فرود ( قاعده ) گنبد های گسسته گریو دار گاهی آوگون می گذاشتند یعنی منحنی گنبد را متمایل به درون می ساختند تا رانش آن را به درون برانند ( مانند گنبد مسجد امام ( شاه اصفهان ) و گاه چانه یا پیش آمدگی اندکی داشت ( مانند گنبد آستانه مطهر حضرت رضا ( ع) و گنبد الله مقبره شیخ صفی در اردبیل و گاه شلال داشت یعنی منحنی آن در قاعده به  خطی مستقیم مبدل میشد ولی در گنبد های بی گریو به جای گریو چنبر تنها یا اربانه (دیسک) می گذاشتند . هشت چنبر منشور هشت گوش یا چند وجهی است که گنبد را بر روی آن می ساختند . گاهی هم به جای پوشش برونی خرپشته می ساختند ( مانند گنبد مشهد میر بزرگ در آمل )

گنبدهای رک نیز به انواع گوناگون ساخته میشده مانند ارچین که قطعات سنگ یا آجر را روی هم میچیدند ( مانند گنبد دانیال نبی در شوش و آرامگاه یعقوب لیث در جندی شاپور ( شاه آباد اهواز ) و گاهی به صورت هرم ساخته می شده است و گاهی مخروطی که آخری را خرستو یا خرستوک مینامند .

نفوذ روش گنبد سازی ایرانی در باختر زمین ( که شاید اندکی پس از حمله مغول آغاز شده ) تحول چشم گیری در معماری آن مناطق به وجود آورده است .

انتخاب شکل تخم مرغی به جای نیم کره برای گنبد زیرین و استفاده از پوشش زیرین ( مانند ایران ) به معماران مغرب زمین امکان داده است که گنبد نازک و سبک و خوش اندامی پدید اورند ، همچنین استفاده از ترنبه و سکنج که ( پیش از آن در غرب رایج شده بود ) پوشش فضاهای بزرگ چهار گوش را آسان کرده بود و دیگر لازم نبود که زمینه زیر گنبد دایره باشد و بالاخره فن گنبد سازی ایرانی روش پوششهای پوسته ای را در عصر ما به ارمغان آورده چنانکه پیش از آن هم شاهکارهایی چون گنبد « سن پیر » از هنر بارور ایرانی زاده بود .

دانلودچگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دهم

 

 

 

 

 

 

فایل ورد “قابل ویرایش واماده پرینت”تعداد صفحه:28

دانلودچگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول  را پرورش دهم

مقدمه :

از اهمیت خلاقیت همان بس که در قرآن کریم 250 بار  از آفرینش ، خلق و آفریدن در هستی گفته شده است و هر پرتوی از هستی برگ زرین خلق و زایش جدید را در بطن خود به همراه دارد. . لذا خلاقیت یک موهبت الهی است که در فکر ، اندیشه و قلم، رفتار و عمل انسان در زندگی و محیط کار جلوه پیدا می کند و اگر زمینه ی بسط ، تربیت و تمرین این موهبت الهی و قدرت مغزی فراهم نگردد از یک نعمت فوق العاده مهم و کلیدی محروم مانده ایم به طوری که زیان آن را در ابعاد و صور گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی خواهیم چشید .

به اعتقاد اکثریت قریب اتفاق صاحب نظران و متفکران حوزه های مختلف فرهنگی سیاسی ، اجتماعی ، و اقتصادی در دنیای جدید، آموزش و پرورش نقش بی بدیل در فرایند توسعه و بالندگی کشورها وملت ها ایفا می کند . به عبارت دیگر ، راه درمان بسیاری از دردهای جامعه را باید در آموزش و پرورش جستجو کرد ، همچنان که خلاقیت و نوآوری در صنعت را باید در دوران کودکی و نوجوانی جست و جو کرد لذا در پاسخ به این ندا گسترش خلاقیت و نوآوری در صنعت را در جامعه آموزش و پرورش ، معلمان باید پیش گام شوند . با توجه به این که خلاقیت می تواند شکننده محدودیت ها ، برازنده ناتوانی ها ، شکافنده ناشناخته ها ، یابنده نا دانستنی ها باشد و نظریه این که با استفاده از خلاقیت می توان مرز بین دانستن و توانستن را از میان برداشت و فاصله بین قوای بالقوه و توانایی های بالفعل انسان را به حداقل رساند و با عطف به این مطلب که یکی از دلایل عمده پس رفتگی دول مختلف ، میزان سرمایه گذاری و بهره گیری از نیروها خلاق است وعلاوه بر این ها ، با توجه به این که حل معضلات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، کشور در گرو وجود اندیشه های خلاق است . پس ضروری است که تمامی معلمان ، مدیران و والدین ما باید همه در تمام عرصه های علمی تربیتی خویش نوآوری و روز آوری داشته باشد و هم زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای خلاق دانش آموزان را فراهم آورند و هم چنان طرحی در اندازند که رشد استعدادهای خداداد بشر تامین گردد.

توصیف وضعیت موجود و بیان مساله :

اينجانب …. آموزگار كلاس ….  دبستان …..با شروع فصل پائیز ، سال تحصیلی جدید هم آغاز شد . امسال به امید خدا سال تحصیلی را آغاز نمودم و امیدوار بودم بتوانم با تغییر محیط کاری خود، هم بار علمی خود، و هم دانش آموزان را افزایش دهم . با تقسیم شدن کلاس ها مسئولیت پر بار کلاس پنجم  به من  واگذار شد . با توجه به تجربه و تدریس چند ساله در این پایه شاید تکرار دوباره آن برایم خسته کننده و تکراری می بود . اما از همان ابتدای سال تحصیلی تصمیم گرفتم امسال را با شیوه جدید شروع نمایم تا هم برای دانش آموزان و هم خودم تنوعی باشد و هم کوچکترین تغییر در روش خود و دانش آموزان بوجود آورده باشم .

دانلود پاورپوینت جنگ نرم – چرايي، چيستي، چگونگي

برخی از اسلاید های این PowerPoint

 

رهاوردهاي دسترسي به قدرت هوشمد

 

ارتقاء سطح بازيگري در مناسبات بين المللي

خروج از انزوا و شكستن محدوديت ها و مهارها

تبديل شدن به هژمون (قدرت برتر و رهبر) منطقه اي

ايجاد استعداد براي تبديل شدن به قدرت جهاني

 

……………..

 

چيستي جنگ نرم

 

* تعاريف و اختصارات :

قدرت ملي:

  به مجموعه توانمندي هاي يك نظام كه بتواند در مناسبات بين المللي، اهداف و منافع ملي را تأمين نمايد. 

قدرت نرم :

  به قابليت ها و توانايي هايي اطلاق مي شود كه با بكارگيري فرهنگ (باورها، اعتقادات و ارزشها) و ايدئولوژي از طريق ايجاد جذابيت، اقناع و همراه سازي بر افكار و رفتار گروه هاي هدف تأثير مي گذارد.  

جنگ نرم :

  مجموعه اقداماتي كه باعث دگرگوني هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري مورد قبول يك نظام سياسي گرديده و باعث ايجاد سلطه در ابعاد سه گانه فرهنگي، سياسي و اقتصادي شود.

 

 

 

……….

 

 

 

 

 

 

16 اسلاید فایل PowerPoint

قابل ویرایش

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2-(4-ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

پایان نامه بررسي ايزومري در اكسيم حاصل از 2-(4-ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون

چکیده:
با توجه به اهميت اكسيم‌ها در بسياري از داروها و تركيبات درماني از جمله آنتي دوت سموم ارگانو فسفره و داروهاي آنتي نئوپلاستيك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و … مبادرت به سنتز اين واحدها نمودم.
ابتدا 4ـ ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هيدروكسيل آمين و هيدروكلرايد و سديم استات، اكسيم مربوطه بدست آمد.
تمامي موارد توسط طيف‌سنجي IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسي قرار گرفتند. و ايزومري اكسيم حاصله مورد بررسي قرار گرفت.

فهرست مطالب:
مقدمه   
فصل اول: كليات
1-1- اكسيم‌ها و كاربرد آنها   
1-1-1- اثر اكسيم به عنوان آنتي دوت   
الف) ساختار شيميائي و ويژگي اكسيم‌ها   
ب) فارماكوكينتيك اكسيم‌ها   
ج) سميت اكسيم‌ها   
د) خاصيت فعاليت بخشي مجدد در In- Vitro   
هـ) خاصيت احياكنندگي در In-Vivo   
و) اثربخشي درماني اكسيم‌ها   
ز) توصيه‌هاي باليني   
1-1-2- اثر اكسيم‌ها به عنوان آنتي دوت سموم ارگانو فسفره   
الف) مكانيزم عمل آفت كش‌هاي ارگانو فسفره   
ب) تابلوي باليني مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره   
ج) درمان مسموميت با آفت كش‌هاي ارگانو فسفره   
1-1-3- اكسيم با كاربرد علف‌كش   
1-1-4- اثر ضد قارچي اكسيم‌ها   
الف) معرفي قارچ‌ها   
ب) شيمي درماني بيماري‌هاي قارچي   
ج) آزول‌هاي ضد قارچ   
د) فارماكوفور آزول‌هاي ضد قارچي   
هـ) مكانيزم اثر آزول‌ها   
و) طراحي آزول‌هاي جديد ضد قارچ  (آنالوگ هاي اكسي كونازول)   
1-1-5- اثر اكسيم در درمان بيماري انگلي لشمانيوز   
1-1-6- تركيبات آنتي‌بيوتيك با ساختار اكسيم   
الف) تعريف آنتي‌بيوتيك‌ها   
ب) منابع آنتي‌بيوتيك‌ها   
ج) مكانيزم اثر آنتي‌بيوتيك‌ها   
د) آنتي‌بيوتيك‌هاي بتالاكتام   
1-1-7- اثر اكسيم در درمان بيماري آلزايمر   
الف) علت‌شناسي بيماري آلزايمر   
ب) درمان بيماري آلزايمر   
1-1-8- مشتقات اكسيم با خاصيت ضد تشنج   
الف) فيزيوپاتولوژي صرع   
ب)اتيولوژي صرع   
ج) دارو درماني صرع   
1-1-9- مشتقات اكسيم با خاصيت مهار كنندگي پمپ سديم ـ پتاسيم   
1-1-10- اكسيم با خاصيت مهاركنندگي آنزيم Cytp450   
فصل دوم: بخش نظري
2-1- تلاش براي سنتز 2-(4-ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون   
2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي   
2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط اسيدي با حلال تولوئن
2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي   
2-1-4- روش خالص سازي كتون سنتز شده   
الف) انتخاب حلال   
ب) انحلال   
ج) صاف كردن محلول داغ   
د) تبلور   
هـ) صاف كردن   
و) خشك كردن بلور‌ها   
2-2- تلاش براي سنتز اكسيم از 2-(4- ترسيوبوتيل-1- سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون   
3-1- روش سنتز 2-(4- ترسيوبوتيل-1-سيكلوهگزنيل)-4-ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون از 4- ترسيوبوتيل سيكلوهگزانون در محيط بازي   
3-2- عمل جداسازي كتون مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد   
3-3- طيف‌هاي كتون سنتز شده   
3-4- بررسي و نتيجه گيري   
3-5- تلاش براي سنتز اكسيم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-   
3-6- عمل جداسازي اكسيم مورد نظر توسط كريستال‌گيري مجدد   
3-7- طيف‌هاي اكسيم سنتز شده   
3-8- بررسي و نيتجه‌گيري   
خلاصه انگليسي   
منابع   


 

               

تحقیق روش تولید سوخت هیدروکربوری از جلبک

تحقیق روش تولید سوخت هیدروکربوری از جلبک

توضیحات:
پایان نامه مهندسی شیمی
با موضوع روش تولید سوخت هیدروکربوری از جلبک، در قالب فایل word و در 103 صفحه.

بخشی از مقدمه:
در قرن اخیر همراه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و انفجار جمعیت مشکلات مختلفی در مقابل جامعه بشری قرار گرفته است. در حال حاضر مهمترین منبع تامین انرژی در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی و حمل و نقل سوخت های فسیلی و مشتقات آن می باشد. با عنايت به اينکه امروزه مسأله بحران انرژي به عنوان مبحثي مهم در سطح جهان مطرح ميشود و محدود بودن ذخاير نفتي، ذغال سنگ و گاز به موضوعي نگران کننده هم براي کشورهاي داراي منابع نفتي و هم براي کشورهاي واردکننده تبديل شده است، توجه دولتها و محققين سراسر جهان به سوی يافتن راهي براي توليد سوخت هاي جايگزين سوق پيدا کرده است. منابع مختلفی به عنوان انرژی جایگزین مطرح هستند. و تحقیقات گسترده ای بر روی آن ها صورت گرفته است. سوخت های جایگزین باید سازگار با موتورهای موجود بوده و از نظر اقتصادی نیز با صرفه باشد. همچنین قابل دسترس و دوستدار محیط زیست باشند. در این میان سوخت های بیولوژیک یکی از مهمترین ترکیباتی هستند که می توانند به عنوان یک انرژی جایگزین، زیست تجدیدپذیر و همراه با آلودگی کم به هنگام احتراق و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را دارا باشند. یکی دیگر از مزایای اين سوختها این است که منابع توليد آنها يعني گياهان، تجديدپذير هستند، بر خلاف منابع نفتي که توليد دوباره آنها به ميليونها سال زمان نياز دارد.

فهرست مطالب:
مقدمه
سوخت زیستی
انواع سوخت های زیستی
بیودیزل
بیوالکل
قیمت، هزینه و اثرات اقتصادی سوخت های زیستی
تولید سوخت زیستی از جلبک
دلایل استفاده از جلبک برای تولید بیوسوخت
مقایسه بین انواع جلبک ها
تولید جلبک در مقیاس بزرگ
روش های تولید انرژی از جلبک
تولید بیودیزل از جلبک
استخراج روغن از جلبک
هموژناسیون
پرس و له کردن جلبک به وسیله expeller
استفاده از آسیاب گلوله ای
استخراج آلتراسونیک
استخراج با سیال فوق بحرانی CO2
استخراج با سوکسله (soxhlet )
استخراج با حلال های شیمیایی
استخراج آنزیمی (enzymatic extraction
تبدیل روغن جلبک به بیودیزل
شرح یک روش ثبت شده ی تولید بیودیزل (patent)
مزایا و معایب بیودیزل حاصل از جلبک
مقایسه بیودیزل و پترودیزل
ضمائم
منابع

 

جزوه زبان عمومی ماهان برای ارشد

جزوه زبان عمومی ماهان برای ارشد
جزوه زبان عمومی ارشد موسسه ماهان
این جزوه بسیار مفید و موثر و فوق العاده کارساز برای زبان خارجه ارشد میباشد و موکدا توصیه به تهیه و فراگیری آن میگردد.

بررسی حجاب در ادیان یهود زرتشت اسلام و مسیحیت

بررسی حجاب در ادیان یهود زرتشت اسلام و مسیحیت
بررسی حجاب در ادیان یهود زرتشت اسلام و مسیحیت
چکیده
ادیان الهی هماهنگ با فطرت آدمی، گرایش به پوشش و عفاف را به عنوان یک اصل پسندیده مطرح کرده اند. در این ادیان صرفاً به حجاب ظاهری تأکید و بسنده نشده است، بلکه حجاب باطنی به عنوان آراستگی درونی و تلاش در جهت تأدیب نفس برای هر مرد و زن متدین، توصیه شده است. در این نوشتار ضرورت پوشش و اهمیت و جایگاه آن در آیین های زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام به بحث گذارده می شود و با بررسی نصوص دینی، نگرش این ادیان نسبت به حدود و چگونگی پوشش، روشن می گردد.
مقدمه

تفکر بشر در طول تاریخ برای شناخت دین، سبب پیدایش رشته ای به نام “دین شناسی” شده است. این رشته پس از مدت کوتاهی گسترش یافته موجب ایجاد رشته های جدیدی همانند ” پدیدار شناسی دینی “، ” جامعه شناسی دینی ” و ” دین شناسی تطبیقی ” گردیده است. تأسیس رشته ی دین شناسی تطبیقی را به ماکس مولر نسبت می دهند و موضوع آن مطالعه ی علمی جنبه های گوناگون ادیان مختلف جهان با دورنمای تطبیقی و مقایسه ای می باشد. دین شناسی تطبیقی نزدیک صد سال است که رواج یافته است و تا کنون از شیوه ی واحدی برای مطالعه برخوردار نبوده است. یکی از شیوه های مطالعه ی تطبیقی ادیان، بررسی کتب مقدس ادیان مختلف می باشد که تقریباً همه ی محققان در آن اتفاق نظر دارند و برخی حتی تنها راه بررسی تطبیقی را کتب مقدس می دانند. ادیان آسمانی به این دلیل که ریشه در یک مبدأ دارند و آموزه های آنها از وحی الهی سرچشمه می گیرد، در مسائل بنیادین اعتقادی و برخی مباحث فرعی اشتراک نظر دارند و مسئله حجاب از آن جمله است. حجاب یکی از مسائل اصلی مشترک بین ادیان الهی است. تمایل به به پوشیده ماندن در یهود، مسیحیت و اسلام، امری درونی است و عفاف و خویشتن داری فضیلت اخلاقی شمرده می شود. با این حال بر خلاف اسلام، طرح مسأله پوشش در آیین های یهود و مسیحیت موجود با ابهام و اجمال همراه است. برخی نیز معتقدند پوشش و حجاب صرفاً نتیجه ی تعامل فرهنگی بین فرهنگ هاست و برای همین است که این ادیان الهی در مورد چگونگی سختگیرانه ای در این ادیان برای زنان وجود دارد که هم اکنون نادیده گرفته می شود. اما اسلام این موضع را به دور از افراط و تفریط و به طور شفاف و روشنی بیان کرده است و مسلمانان معتقدند که این امر به گونه ای طراحی شده است که در جهت فعال سازی زنان در جامعه مفید باشد. بررسی کتب آسمانی و متون کهن این ادیان در کنار بررسی سیره ی عملی مردمان هردوران، می تواند راهی برای مقایسه و روشن شدن ابهامات موجود باشد.

تحقیق آناتومی دستگاه تناسلی در گاو

تحقیق آناتومی دستگاه تناسلی در گاو

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

 توضیحات:

پروژه داتنشگاهی با موضوع آناتومی
دستگاه تناسلی در گاو
، در قالب فایل
word و در
حجم 80 صفحه. مشتمل بر 6 فصل در قالب فایلهای مجزا و ویرایش شده.

 

فهرست
مطالب:

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

فصل1:  آناتومي دستگاه تناسلي

فصل 2:
فيزيولوژي توليد و بلوغ اسپرم

فصل 3:
تنظيم حرارت بيضه و اسكروتوم در گاو نر

فصل 4:
معاينه عمومي

فصل 5:
جمع آوري مني در گاو نر

فصل 6: اختلالات فیزیکی که می توانند باعث ناباروری شوند

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

                                 

تحقیق طراحی ایستگاه راه آهن قطار

تحقیق طراحی ایستگاه راه آهن قطار

توضیحات:
پروژه ایستگاه راه آهن قطار، شامل نقشه های سه بعدی (3ds max)، قشه اتوکدی، پایان نامه ایستگاه راه آهن با فرمت word، همراه با عکسهای رندر شده ایستگاه راه آهن.

بخشی از چکیده:
ایستگاههای راه آهن به عنوان مراکز برنامه ریزی و جذب ترافیک از یکسو و آماده سازی ناوگان از سوی دیگر نقش کلیدی را درحمل و نقل ریلی ایفا می نمایند. آثارحمل و نقل ریلی بر توسعه ملی و منطقه ای برخلاف حمل و نقل جاده ای که در طول مسیر جاده ها گسترده می شود، وابسته به محل ایستگاه ها بوده و عمدتاً قطب توسعه و گسترش آثار حمل و نقل ریلی بر منطقه پیرامون ایستگاهها شکل می گیرد. جانمایی مناسب ایستگاهها در طول شبکه و پیش بینی فضا و خدمات متناسب با نوع و حجم تقاضای ترافیک یک مسیر می تواند در افزایش سطح حمل و نقل ریلی نقش به سزایی داشته باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مشخصات جغرافیایی شهرستان ملکان
وضعیت آب و هوایی و میزان بارندگی در شهرستان
وضعیت پوشش گیاهی جنگل و مرتع
منابع آبی شهرستان
مطالعات اقلیمی شهرستان ملکان
درباره شهرستان ملکان
خصوصیات فرهنگی
تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان
شکل بنا و نور و روشنایی
شکل بنا و تعادل حرارتی :Error! Bookmark not defined.
شکل بنا و برف و باران
شکل بنا و باد
فصل دوم: مبانی نظری
سیر تحولی راه آهن
تاریخچه
عصر طلایی راه آهن
آغاز رقابت سیستم های حمل و نقل
اهم مزایای حمل و نقل ریلی
خصوصیات حمل و نقل ریلی
تجارت و فن آوری دو عامل کلیدی توسعه راه آهن
قطارهای سریع السیر
استفاده از سرعت های زیاد در راه آهن
اثر سرعت های زیاد در کاهش زمان سفر
سرعت های زیاد و افزایش ترافیک
سایر خدمات حمل و نقل با دورنمای خوب برای راه آهن
سرویس های ریلی شهری
حمل و نقل ترکیبی
بارهای فله
حمل و نقل ریلی یکپارچه و پشتیبانی
تاریخچه احداث خطوط ریلی ایران پیش از راه آهن سراسری
راه آهن سراسری ایران
راه آهن گرمسار-مشهد
راه آهن تهران-تبریز
راه آهن قم-یزد
فصل سوم: شناخت ایستگاه های راه آهن
مقدمه
تعریف ایستگاه و فعالیت های آن
اهداف مورد نظر از ایجاد ایستگاه
علل انحراف ایستگاه ها از مسیر مستقیم
علل احداث ایستگاه
اثرات و نتایج احداث ایستگاه در یک منطقه
عوامل موثر بر انتخاب محل ایستگاه
انتخاب محوطه برای ساخت ایستگاههای راه آهن:
تملک زمین
حدود و حریم ایستگاه
حریم ایستگاهها
شرایط هندسی محل قرارگیری ایستگاه
نیازمندی های ایستگاه راه آهن
انواع ایستگاه های راه آهن
مقدمه
طبقه بندی ایستگاه های راه آهن
طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر عملیاتی
طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظر خدمات
طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظر موقعیت ایستگاه در شبکه
طبقه بندی ایستگاهها از نقطه نظر پلان ایستگاه نسبت به موقعیت ساختمان مسافری
طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر اهمیت
2-9-8- طبقه بندی ایستگاه ها از نقطه نظر موقعیت ایستگاه نسبت به بلاک
فصل چهارم: برنامه ­ریزی کالبدی ایستگاه راه آهن
برنامه ریزی فضایی
چگونگی طبقه بندی فضاها
ساختمان های اصلی
ساختمان ایستگاه مسافری
انواع ایستگاه های مسافری
ایستگاه های بین شهری
ایستگاههای حومه ای
ایستگاه های چند منظوره
ایستگاه های ترکیبی باری-مسافری
ابعاد و ظرفیت ساختمان ایستگاههای مسافری
جانمایی ساختمان ایستگاه درون محوطه
تعیین فرم و جهت استقرار ساختمان
فصل پنجم: ضوابط و استانداردهای طراحی ایستگاه های قطار
مقدمه
مفهوم سرعت و جریان حرکت
برنامه ریزی برای بهره برداری عادی
ماتریس فضا
کاهش کارایی ایستگاه
طراحی برای نگهداری
ساختمان ایستگاه
خدمات مسافری
سالن های انتظار
فروش بلیط
ورودی ها و خروجی ها
راه های دسترسی و مبادله
حرکت در جهت قائم (پله، پله برقی، رمپ، آسانسور)
اطلاع رسانی
کنترل بلیط
سالن ها و مکان های استراحت
خدمات توشه و حمل بار مسافران
خدمات جانبی ایستگاه
سرویس های بهداشتی
امکانات برای معلولان
سایر خدمات جانبی
نکاتی در مورد تقاضا و خدمات جنبی ایستگاه
ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین و سالخوردگان و نیازسنجی آن ها
دسترسی به سالن فروش بلیت و سکو:
مصالح و پوشش کف ایستگاه
علائم حسی برای نابینایان:
خدمات اداری و فنی
خدمات ایمنی و حفاظتی
خدمات ایمنی و حفاظت در برابر آتش سوزی و سوانح
خدمات ایمنی
محوطه سکوها
سکوها
پل های هوایی
زیرگذرها (تونل های دسترسی به سکوها)
سایه بان سکوها
طراحی سکوها
استاندارد کامپساکس
طول سکوها
ارتفاع سکوها
عرض سکوها، پله ها و سطح سکوها
فصل ششم: نمونه های مشابه
ایستگاه تهران
ایستگاه های بندر ترکمن و بندر درگز
ایستگاه های های قزوین و زنجان
ایستگاه قطار لهاسا، تبت ، 2006
ایستگاه قطار ساوترن کراس ملبورن
فصل هفتم : مطالعات بستر طرح
مقدمه
ویژگیهای جغرافیائی شهر تهران
موقعیت طبیعی شهر تهران
ویژگی‌های اقلیمی‌‌شهر تهران
دما و رطوبت
بارندگی
وزش باد
شرایط حرارتی در فضاهای آزاد
شرایط حرارتی در فضاهای داخلی
توپوگرافی
آبهای سطحی
آبهای زیرزمینی
مطالعات زمین شناسی
خطر زمین لرزة گسترده تهران
جهت گیری ساختمان در رابطه بااقلیم
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم
جهت در سایبان
فصل هشتم: نقشه ها و 3D

 

دانلود پایان نامه بررسی طراحی برج مسکونی تجاری

دانلود پایان نامه بررسی طراحی برج مسکونی تجاری

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

فهرست مطالب: 

مقدمه    1
فصل اول : تاريخچه 

1-1 تاريخچه ساختمان‌هاي بلند در جهان     6
1-2 تاريخچه ساختمان های بلند در ايران    8
فصل دوم : شناخت 
2-1 شناخت خوزستان    10
2-2 شناخت شهرستان اهواز    14
فصل سوم : مباني نظري
3-1 مباني نظري ساختمان‌هاي مرتفع    26
3-2 تسهيلات و خدمات    34
3-3 جهت استقرار ساختمان    41
3-4 ساختمان بلند و سازه نگهدارنده آن    46
3-5 ايده و كانسپت    48
3-6 نماي ساختمان؛ اهداف و كاركردها، بايدها و نبايدها . . .    48
فصل چهارم : استاندارد‌ها
4-1 قوانين و ضوابط     62
4-2 ساير ضوابط    65
4-3 ريز فضاها     67
4-4 سرانه    69
4-5 تجزیه و تحلیل فعالیتها    72
4-6 بررسی همجواری فضاها با یکدیگر    74
فصل پنجم : تحليل دو نمونه داخلي و خارجي
5-1 نمونه خارجي     77
5-2 نمونه داخلي    81
فصل ششم : تحليل سايت
6-1 معرفي سايت    89
6-2 تجزيه و تحليل سايت    94
فصل هفتم : ارائه نقشه‌ها 
نقشه‌ها    100
فصل هشتم : پيوستها
منابع و مآخذ  

 

قالب های آماده پاورپوینت جهت ارائه پایان نامه

قالب های آماده پاورپوینت جهت ارائه پایان نامه

توضیحات:
قالب های آماده پاورپوینت جهت ارائه پایان نامه، شامل ۴ تم جذاب و حرفه ای پاورپوینت برای ارائه پایان نامه، پروژه و تحقیق.

قالب های ارائه شده به نحوی طراحی شده است که علاوه بر زیبایی ظاهری (که البته قابل تغییر متناسب با سلیقه شماست) بسیار مناسب برای ارائه پایان نامه، پروژه و تحقیق برای دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری می باشد.
در طراحی این قالب سعی نموده ایم برای سهولت در دسترسی به موضوعات مورد ارائه منو باری تهیه نماییم تا به صورتی لینک شده با کلیک روی موضوع مورد نظر به آن اسلاید هدایت شد. با حرکت بین صفحات و از یک عنوان به عنوان دیگر حاضرین متوجه خواهند شد که به عنوان مثال مقدمه پایان یافته و شما در حال ارائه ادبیات موضوع هستید. همچنین با تعریف نمودن کلیدهای بعدی ، قبلی ،بازگشت و خروج برای برنامه می توان با کلیک کردن روی آنها به ترتیب به اسلایدهای دیگر هدایت شده و از حالت Slid Show خارج شد. همچنین از ویژگی های دیگر این برنامه وجود جلوه هایی برای تغییر صفحات در نمای اصلی می باشد.

تصاویر صفحات نخست قالب ها، در تصویر فایل نمایش داده شده است.

 

نکات کلیدی در نگارش پروپوزال پایان نامه

نکات کلیدی در نگارش پروپوزال پایان نامه

این فایل پاورپوینت که به زبان انگلیسی تهیه شده است توضیحاتی پیرامون اجزای پروپوزال و نکاتی در رابطه با نوشتن آن در بردارد…