دانلود مقاله بررسی BAUHAUS

دانلود مقاله بررسی BAUHAUS

دانلود مقاله  باهاوس BAUHAUS در 25 ص با فرمت word 

 

هنر و معماري قرن بيستم

مدرنيسم جنبشي بود كه حدود سال 1880 آغاز شد و در سال 1980 به پايان رسيد. مدرنيسم به صورت رويكرد تؤري در هنر توصيف مي شود. «هنر به خاطر هنر» اصطلاحي است كه نمونۀ اين جنبش بود زيرا به طور اساسي گفته مي شود كه بايد هنر را بيشتر بررسي كرد تا مواردي بيشتري را درباره آن كشف نمود مدرنيسم ها بر روي رنگ ، معنويت جامعيت ، روانشناسي ، مفهوم و نظريه پنهان در هنر كه گاهي مهم تر از تصورات موجود مي باشد؛ مطالعه كرده اند آثاري از تؤري ها درباره روانشناسي مثل روانشناسي رنگ از فبريون بيرن دريافت وقتي افراد در معرض رنگهاي متفاوت قرار گيرند به طور متفاوتي واكنش نشان مي دهند به عنوان مثال رنگ قرمز افراد را مشتاق مي كند ، رنگ آبي آرامش بخش است و …..

 

   

دانلود مقاله پيامدهاي تغييرات اقليم و تاثير آن بر معيشت مردم

دانلود مقاله پيامدهاي تغييرات اقليم و تاثير آن بر معيشت مردم

پيامدهاي تغييرات اقليم و تاثير آن بر معيشت مردم
چکيده 
تغييرات اقليمي يکي از مجموعه مباحث جديد است که در محافل مختلف علمي مورد بحث مي‌باشد و امروزه نظر بسياري از محققان محيط زيست را به خود معطوف داشته و از بلاياي قرن بيستم به شمار ميرود. افزايش دما و تخريب محيط زيست عمدتا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي و نوع انرژي مصرفي مي‌باشد، بيشک مجموعه‌اي از عوامل مختلف به طور مستقيم يا غيرمستقيم باعث تغييراتي اساسي در روند طبيعي اقليم مي‌شوند. با يک ديد کلي مي‌توان اين عوامل را به عوامل طبيعي و انساني تقسيم کرد که هر کدام از آنها در مقياس‌هاي زماني و مکاني متفاوتي عمل ميکنند. به نظر ميرسد که عوامل انساني امروزه بيشتر مورد توجه باشند. نوسانات شديد پديده‌هاي اقليمي و به تبع آن اکولوژيکي سبب بروز معضلات و مشکلات خاص در عرصه‌هاي منابع طبيعي و زيست محيطي مي‌گردد. از جمله ي آنها مي‌توان به پديده ي سيلاب، زمين لغزش، تخريب اراضي جنگلي، مرتعي و زراعي، مهاجرت به مکان‌هاي ديگر و غيره را نام برد. مطالعات نشان مي‌دهد که متاسفانه مديريت ناپايدار و ارزيابي نشده در کشورهاي خاورميانه منجر به رشد مضاعف سرعت تغيير اقليم و گسترش بحران‌هاي زيست- محيطي در منطقه شده است. گسترش چشم گير ريزگردها، خشک شدن تالاب‌ها و شوري و کم باروري اراضي کشاورزي در سال‌هاي اخير گواهي بر اين مدعاست. از اين رو کشورهاي منطقه نيازمند باز تعريفي از مديريت بر مبناي توسعه ي پايدار و برنامه‌ريزي ارزيابي شده هستند. اين تحقيق با بهره گيري از مطالعات کتابخانه‌اي و سايت‌هاي علمي به روش توصيفي- تحليلي انجام شده است. هدف ما از اين تحقيق تاثير تغييرات اقليمي بر روي معيشت مردم که شامل کشاورزي، شيلات و امنيت زيست محيطي بوده و همچنين راهکارهاي انطباق و سازگاري با اين گونه موارد مي‌باشد. 
کلمات کليدي: تغيير اقليم، معيشت، گرمايش جهاني، سازگاري. 

١. مقدمه 
تغيير اقليم يکي از مهم ترين چالش‌هاي زيست محيطي جهان است که با انتشار روز افزون گازهاي گلخانه‌اي و پديده‌هاي ارتباط از راه دور بر سرعت آن افزوده شده است. از پيامدهاي شناخته شده ناشي از تغيير اقليم، تغيير در ميزان بارش باران، افزايش وقوع خشکسالي و مناطق بياباني و تغيير در سطح منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني مي‌باشد. وقوع تغيير اقليم موجب افزايش وابستگي کشورهاي در حال توسعه به واردات محصولات کشاورزي و عميق تر شدن شکاف امنيت غذايي بين کشورها خواهد شد [١]. بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي پايگاه‌هاي هواشناسي، دماي کره زمين نسبت به يک صد سال گذشته با افزايش قابل ملاحظه‌اي روبرو شده که يکي از دلايل موثر در اين رخداد فعاليت‌هاي گسترده صنعتي در اکثر کشورهاي جهان است. در اين بين آنچه که بر روي بالارفتن دماي کره زمين موثر بوده و از درجه اهميت فوق العاده بالايي برخوردار است، شتاب فزاينده توسعه و اثرات منفي آن است. يکي از پيامدهاي منفي تغييرات آب و هوايي دگرگوني در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جهان است. در قرن حاضر موضوع «تغييرات اقليمي» به يکي از مباحث جنجالي و بحث برانگيز در بين جوامع بين المللي تبديل شده است. امروزه چالش تاثيرات منفي اين رخداد جهاني گريبان اهالي زمين را به – صورت جدي گرفته و بيم مخاطرات ناشي از آن به يکي از نگرانيهاي نسل فعلي بشر تبديل شده است. در حقيقت موضوع تغييرات آب و هوايي کره زمين يکي از اصليترين مباحثي است که در قرن حاضر به موضوعي حساس و تاثيرگذار تبديل شده که در روند اقدامات اقتصادي، اجتماعي و زندگي روزمره مردم جهان تاثيرات چشم گيري را بر جاي نهاده است [٢٩]. 
 

٢. مواد و روش‌ها 
اين مقاله با استناد به منابع معتبر کتابخانه اي، ترجمه و بررسي مقالات علمي تخصصي گرد آوري و تهيه شده است. 
٣. نتايج و بحث 
اثرات تغيير اقليم برشيلات 
 در حال حاضر تاثير تغيير اقليم را مي‌توان در آب‌هاي شمالي و جنوبي کشور رويت کرد به طوري که تغيير دما در درياچه خزر به شدت بر روي گونه‌هاي آبزي موجود اثر گذاشته و همان طور که آمار نشان مي‌دهد موجب کاهش ميزان صيد در آب‌هاي شمالي کشور گرديده است. 

تغيير اقليم بر مناطق ساحلي : 
اکوسيستم‌هاي ساحلي مهم ترين و حساس ترين مناطق به اثرات ناشي از تغيير اقليم مي‌باشند که پيامدهاي وخيم، خطرات و آسيب‌هاي ناشي از تغيير اقليم را با درجه اطمينان بالاتري تجربه ميکنند 

اقدامات سازگاري (مقابله) در مناطق ساحلي : 
ايجاد خاکريزها با توجه به ميزان افزايش سطح آب و طوفان‌هاي آينده. 
کاشت و احداث جنگل‌هاي مانگرو. 
بهبود استانداردهاي تاسيسات و ساختمان‌هاي ساحلي. 

تغيير اقليم و تاثيرآن بر منابع آب خاورميانه : 
تغيير اقليم و افزايش گرمايش جهاني باعث گسترش خشکساليهاي و تداوم آنها شده و همچنين اين تغيير باعث نايکنواختي توزيع بارش مي‌شود و بر منابع آب تاثير ميگذارد.

آسيب پذيري ناشي از تغييرات آب وهوائي و اثرات غير مستقيم بر سلامت : 
١- بروز خشکسالي و کاهش منابع آب مورد نياز براي کشاورزي و دامپروري، در بلندمدت بر کيفيت محصولات اثر گذاشته باعث بروز موارد سوء تغذيه در جامعه مي‌شود. 

اثرات تغيير اقليم بر کشاورزي: 
بر اساس کنوانسيون تغيير آب وهوا، ايران جزء کشورهاي آسيب پذير ناشي از تغييرات اقليمي در بخش کشاورزي است. 

اثرات ناشي از گرم شدن زمين بر محصولات زراعي و دامها: 
مطالعات اخير در تمام نقاط دنيا نشان مي‌دهد که گرم شدن احتمالي زمين منجر به تغييرات زير در محصولات کشاورزي خواهد شد: 
– افزايش دما در طول دوره رسيدن دانه گندم موجب افزايش برگ‌ها و کاهش دانه مي‌گردد. 
– افزايش دما باعث افزايش تبخير و تعرق در گياهان مي‌گردد به طوريکه به ازاء هر درجه افزايش دما، تبخير و تعرق تا حدود ٧ درصد افزايش مي‌يابد. 
– اگر غلظت co٢ جو دو برابر شود محصول جو سياه در فنلاند به اندازه ٩ الي ١٨ درصد افزايش خواهد يافت. 

راهکار در بخش کشاورزي (مقابله يا سازگاري): 
امکان مقابله با پديده تغيير اقليم بسيار دشوار است. اصولا بايد با کاهش مصرف انرژي فسيلي و کاهش تخريب منابع اراضي در مقياس جهاني سعي کنيم از انتشار بيشتر گازهاي گلخانه‌اي جلوگيري نماييم. همچنين در مقياس ملي يا منطقه اي، براي مصون ماندن از اين پديده بايد خود را آماده انطباق نماييم. مقابله يا سازگاري با تغيير اقليم، دو سياست کاملا متضاد و حتي متناقص يکديگرند. در اين ميان در دراز مدت امر مقابله، رويکرد خردمندانه و موثرتري است. 

تغيير اقليم به عنوان تهديدي جدي براي امنيت زيست محيطي: 
در سال ٢٠٠٧، شوراي امنيت سازمان متحد نخستين بحث و مذاکره خود را بر سر موضوع تغيير اقليم و پيامدهاي ناشي از اين پديده برگزار کرد. 

شکل ١- پيامدهاي تغييرات اقليمي
تأثير تغييرات اقليمي بر امنيت غذايي جهان : 
يکي از موضوعات پژوهشي حوزه تغييرات اقليمي در دو دهه اخير متمرکز بر آثار آن بر امنيت غذايي است که با توجه ارتباط وسيع آن با زيست روزمره انسان‌ها از اهميت وافري برخوردار گرديده است. بر اساس تعريف فائو امنيت غذا عبارت است از دسترسي فيزيکي، اجتماعي و اقتصادي همه مردم در همه اوقات به غذاي سالم و مقوي. 

تأثير تغييرات آب وهوايي بر روي گردشگري: 
الف) از بين رفتن جاذبه‌ها: تغييرات آب وهوايي باعث شده که عملکرد برخي جاذبه‌ها متوقف شده و ديگر مورد استفاده قرار نگيرد و يا کيفيت تجربه آن کاهش يابد.

ب) از بين رفتن کيفيت جاذبه‌ها : اگرچه بعضي جاذبه‌ها باقي ميماند اما ممکن است کيفيت آن جاذبه‌ها براي گردشگران کاهش يابد 

ج) هزينه‌هاي سازگاري : جاذبه‌هاي بعضي مناطق را مي‌توان از طريق ايجاد سازگاري بين جاذبه و خواسته‌هاي گردشگر حفظ کرد،

د) مناسب بودن آب و هوا: اين ويژگي برتصميم‌گيري فرد براي انتخاب مقصد و تقاضاي گردشگري بسيار مهم است.
و) ايجاد جاذبه‌هاي جديد و مناسب : تغييرات آب و هوا باعث مي‌شودکه برخي مناطق که قبلا به دلايلي همچون سردي هوا، مورد استفاده مردم نبودند، 
٤. بحث و نتيجه گيري 
در برابر تغييرات اقليمي، اگر چه تمامي انسانها واکنش نشان مي‌دهند اما اين بحران براي افراد فقير و فاقد زمين مناسب بحرانيتر است [١٨]. تغيير اقليم پديده‌اي است که در نتيجه ي فاکتورهاي همچون فرآيندهاي ديناميکي زمين و يا عوامل بيروني همچون تغييرات در شدت تابش آفتاب و يا فعاليت‌هاي انساني رخ مي‌دهد.. 
٥. پيشنهادات 
١- ارزيابي درست و مشخص با استفاده از شيوه معيشت 
٢- اتخاذ سياست‌هاي انطباق تغييرات آب و هوا، مهاجرت و جنگ 
,…
٦. منابع 
١- اسد فلسفي زاده، ندا، صبوحي، محمود، ١٣٩١، بررسي آثار پديده تغييراقليم بر توليدات کشاورزي 
٢- بني اسد، فهيمه، خليليان، صادق، قرباني، محمد، عبداللهي آريناهي، قباد ،١٣٩١، اثر نهايي تغيير اقليم بر درآمد و عملکرد گندمکاران استان خراسان رضوي؛ اولين همايش ملي حفاظت و برنامه‌ريزي محيط زيست 
٣- پورخباز، حميدرضا، جوانمردي، سعيده، ١٣٩٢، مروري بر روند تغييرات اقليمي و تاثيرات مرتبط، اولين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي. 
11- Alexandratos, N;2000, “World Agriculture: Toward 2010”, A Food and Agriculture Organization Study Wiley, Chichester, UK. 
12- Church, j, A, Gregory, jM, Huybrechts, p, KUbn, M, LambecK, Nhuan, MT, ain,Dog woodworth ,p.L,2010.changes in seaLeveLIn :Houghton,j.T,Ding. 
13- Eobasi, 2004, 3th sympo-sium on Golobal change and climate in Theran B.Yanga,Emmy Anne (2011), Climate Change and ASEAN,Presented at the First International. 
 

 

             

دانلود مقاله روشهاي اجرائي دیوار چینی

دانلود مقاله روشهاي اجرائي دیوار چینی

دانلود مقاله روشهاي اجرائي دیوار چینی 11 ص با فرمت WORD 

ديوارها يکي از متداول ترين عناصر قائم در ساختمانهاي گوناگون هستند . مطابق تعريف ، اعضاي سازه اي قائم با بعدي بزرگتر از 3 برابر ضخامت ، ديوار نام دارند. فرآورده هاي ليکا به شکل هاي گوناگون نظير بلوک ، ملات و پانل بتني در ساخت انواع ديوار بکار مي روند . مهم ترين ويژگي هاي اين فرآورده ها در اين کاربرد وزن کم ، رسانايي حرارتي کم ، افت صوتي مناسب ، و مقاومت در برابر آتش مي باشد . همچنين بکـــــارگيري اين فرآورده ها در اشکال مناسب سبب سهولت و سرعت در اجراي ديوار مي گردد .

 

 

         

دانلود مقاله بررسی ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن

دانلود مقاله بررسی ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن

دانلود مقاله ساختمانهاي آجري بدون تير آهن و بتن 51 ص بافرمت WORD

 

فهرست
آجر    3
آجرها و بلوکها    6
مصارف آجر    7
تولید آجر رسی    8
پختن آجر    11
مشخصات فنی آجرهای رسی    13
خواص فیزیکی    13
خواص مکانیکی    15
خواص شیمیایی    16
–  نمک های محلول موجود در آجر    16
–  شوره    16
–  لکه    16
آجر عنصرسازه ای    17
استفاده از آجر در نماسازی    19
تقسیمات آجر    20
آجرهای نسوز    22
آجرهای ماسه – آهکی    23
انواع آجرهای نسوز    24
آجرهای سیلیسی    24
آجرهای آلومنییومی    24
آجرهای نسوز قلیایی    25
آجرهای نسوز ویژه    25
آجر زیرکونیم    25
آجر اکسید کروم- کوروندوم    25
توزیع نیروهای زلزله    26
حالتهای شکست    27
شکست دیوارهای برشی    27
شکست دیوارهای عرضی    27
دلایل انتخاب این مدل آجر    28
معایب موجود در مصالح آجری    29
نتیجه گیری    29
گزارش بازدید از محل آجرپزی    30
1- کوره سنتی    31
2- روش نیمه سایشی    32
منابع    33
اقلیم در ساختمان    33
فرم ساختمان در رابطه با اقلیم :    33
اقلیم گرم و خشک :    37
اقلیم سرد:    38
انسان، طبیعت:    39
معماری    41
گنبد در اقلیم گرم و خشک    41
نوع مصالح :    42
ساختمان های گلی :    43
ساختمان های خشتی :    43
ساختمان و انواع آن    47
انواع ساختمان    47
انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی    48
ساختمان‌های بتنی    48
ساختمان‌های فلزی    48
ساختمان‌های آجری    49
ساختمان‌های چوبی    49
ساختمان‌های ترکیبی    50
منابع    50
ساختمان    50
مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح موجود    54
بررسي علل آسيب پذيري ساختمانهاي آجري و بتني در برابرزلزله    55

آجر

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته  و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و   می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا کردند و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک کردند و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.
 تاریخ آجرسازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می کردند می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از تابیدن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی 4 تا 5 سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل کردند. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند  به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگدکردن ورز دادند.  گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده کردند کاه را پس از خیس کردن با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط کردند و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.)  از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند. 
 محققین بطور جمع بر این باورند که استادکاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که خراب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب کردند آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها سینه به سینه و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور یکسان متداول گشت. 
 

 

             

مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب

مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب

دانلود مقاله معماری معاصر ايران پهلوی دوم و بعد از انقلاب 18 ص بافرمت word 

 

مقدمه

شروع معماری معاصر ايران را می توان از حدود سال 1300 به بعد دانست اين زمان است كه در اثر تحولات سياسی و اجتماعی جريان زندگی اجتماعی و اقتصادی ايران تغيير كرد سيمای شهرهای ايران محول شد و بناهای لازم برای زندگی جديد مانند ادارات ، كارخانه ها ، بانكها ، ايستگاههای راه آهن ، دانشگاه و غيره و همچنين واحدها و مجموعه های مسكونی جديد در شهرها بوجود آمدند . اين بناها برخلاف بناهای پيشين كه معماران سنتی طراحی شده اند كه در ابتدا غير ايرانی بودند و بتدريج ايرانيانی كه در مدارس معماری خارج از ايران تحصيل كرده بودند و به دنبال آن فارغ التحصيلان اولين مدرسه معماری در ايران در حدود سال 1320 نيز به آنها اضافه شدند . از همان ابتدا و از طراحی اولين آثار در معماری ايران دو جريان موازی هم پديد آمد يك جريان كه هيچگونه توجهی به ميراث فرهنگی گذشته ايران نداشت و جريانهای معماری معاصر جهان را با يك دوره تاخير و به صورتی غير ماهرانه تقليد می كرد و جريان ديگری كه كوشش داشت هر چند سطحی اما رابطه خود را با معماری گذشته ايران باقی نگاه دارد . البته هر دوی اين جريانها كه تا به امروز در ايران ادامه دارند موفقيت چندانی بدست نياوره اند . آن بخش از معماری كه دنباله روی جريانهای معماری معاصر جهان بودند به علت عدم ارتباطی كه با آن داشتند و با توجه به تاخيری كه در انتقال مبانی و اصول اين معماری به ايران صورت می گرفت و بالاخره به علت عدم تسلط بر اين اصول و بد فهمی آن صرفا به تقليد ناشيانه جريانهای معماری معاصر جهان پرداختند و جريان ديگری كه معماری گذشته ايران و پيوند با آن را مطرح می كرد نيز عمدتا به تقليد سطحی و ساده لوحانه و در مواردی زننده از معماری گذشته ايران بسنده كرد .

 

               

دانلود مقاله بررسی مبلمان شهری

دانلود مقاله بررسی مبلمان شهری

دانلود مقاله مبلمان شهری 41 ص با فرمت word 

 

فهرست مطالب
مبلمان شهری    1
مقــدمــه    1
_ ابعاد و تناسبات    4
_ اسباب بازي ها و مبلمان بازي كودكان    4
_ اهميت وسايل بازي در پرورش كودكان    4
_ تنديس ها و نمادهاي شهري    5
_ نقش نمادها و تنديس ها در محيط هاي شهري    5
_ آبنماها ،آبفشان ها و فواره ها    6
_ اهميت آبنما درمحيط هاي شهري    6
_طراحي و مكان يابي    6
_ خلاقيت و نوآوري    6
_ گل جاي ها    7
_ گل جاي و انواع آن    7
جنس و مصالح ساخت    7
_گل جاي و نماي بيروني ساختمان ها    8
_ محل استقرار پرندگان    8
_ تابلوها و علايم    8
_ تابلوها و انواع آن    8
_ خوانايي و اختصار در تابلوها و علايم    9
_ طراحي ساختار تابلوها    10
_ تعادل و هماهنگي    11
_ ارتفاع مناسب جهت نصب علايم و تابلوها    12
_ نوع مصالح و ايمني در علايم و تابلوها    13
_ باجه ها و سايبان ها    13
_ اهميت باجه ها و سايبان ها در محيط هاي شهري    13
_ انواع سايبان ها و باجه ها    14
_ خلاقيت و نوآوري    14
_ باجه هاي تلفن    14
_ سطل هاي زباله    15
_نظافت شهري و اهميت سطل هاي زباله    15
_ انواع سطل هاي زباله    15
_ طراحي ،مكان يابي و آرايش فضايي    16
_دوام و پايداري    18
_ ادوات آتشنشاني    19
_ صندوق هاي پستي    20
_ آبخوري ها    20
_ پار كومتر(توقف سنج)    21
_ برج هاي ساعت    21
_ ايستگاه هاي اتوبوس    21
_ نقش ايستگاه هاي اتوبوس و ارزش بصري آنها    21
_ نكات مهم در طراحي و ساخت    21
_ خلاقيت در ساخت و طراحي    22
بيلبورد    22
تصوير سازي    29
آرم ، نماد ، نشانه ( علائم تجاري )    29
صفحه آرايي    30
طراحي حروف    30
پوستر    31
بسته بندي    32
چاپ سيلك اسكرين    34

مقــدمــه

مبلمان شهري از جمله عناصر سازنده فضاي شهري محسوب مي شود كه كميت و كيفيت زيبايي،راحتي ،دوام و محل استقرار آن نقش بسيار اساسي در دستيابي به شهري زيبا و سالم دارد شهري كه در آن شهروندان احساس آسايش بنمايند و حضور در آن را به نشستن در خانه ترجيح دهند. از آنجا كه سه هدف اصلي برنامه ريزي شهري،سلامت،آسايش و زيبايي مي باشد لذا دستيابي به هر سه مورد،در كنار توجه به طراحي دلپذير فضاي شهري به دقت و حوصله در طراحي و برنامه‌ريزي مبلمان شهري است.
مبلمان زيبا در فضاي نازيبا،جذابيتي نخواهد داشت و فضاي زيبايي كه در آن مبلمان نازيبا استقرار يابد،جلوه نخواهد كرد بدين منظور طراحي توأم فضاي شهر و مبلمان شهري اساس دستيابي به شهر سالم امروزي است. از سوي ديگر توجه به تناسبات انساني در ساخت مبلمان شهري و نيز توجه به شرايط اقليمي و مصالح بومي نيز از ضروريات در طراحي مبلمان شهري است. مكان يابي محل استقرار مبلمان،توالي و تواتر چيدمان آن نيز در كيفيت بصري فضا تأثير مثبتي بر جاي مي گذارد.
توجه به طراحي مبلمان شهري در دنيا مقوله اي جديد محسوب مي شود و تا مدتها در بسياري از كشورها به عنوان موضوعي غيرضروري مورد بي توجهي قرار مي گرفت. در كشور ما نيز به رغم برخي غير متخصصان اين مقوله امري لوكس گرايانه و فانتزي قلمداد مي شده است اما افزايش آگاهي شهروندان از يك سو و افزايش متخصصان از سوي ديگر،باعث توجه جدي تر به اين مورد گرديده است با اين وجود بيشتر انواع مبلمان شهري كشور صرفاً تقليدي از جوامع غربي است و در طراحي و برنامه ريزي آن به شرايط بومي،اقليمي و فرهنگي توجه چنداني نشده است به گونه اي كه منابع علمي مرتبط با اين مقوله بسيار كم بوده،فقدان منبعي جامع كه بتواند ايده هاي جديدي به خوانندگان ارايه نمايد بسيار محسوس است. متخصصان رشته هاي طراحي شهري،برنامه ريزي شهري،معماري،شهرسازي،طراحي صنعتي،جامعه شناسي،عمران و … به صورت تجربي دست به طراحي مبلمان شهري مي زنند ولي از آن جا كه اين عمل در اكثر موارد از اصول خاصي پيروي نمي‌كند،در هر كوي و برزن شاهد سليقه هاي متفاوت در اين عناصر شهري پرداختن به مقوله اي كه ادبيات علمي آن بسيار محدود است هم عيب است و هم حسن؛ ايراد اساسي محدوديت منابع است و مزيت آن تازگي مطلب و كمك به غناي طراحي مبلمان شهري.

 

 

     

دانلود مقاله معماری رنسانس

دانلود مقاله  معماری رنسانس

دانلود مقاله معماری رنسانس 22 ص بافرمت WORD 

فهرست مطالب: 

معماری رنسانس    1
رنسانس در ایتالیا    1
برونلسکي    3
قرن پانزدهم    4
معماري صاحب سبک    5
دوره‌های زمانی    6
آثار برجسته    6
معماران مشهور رنسانس    7
کلیسای فلورانس    9
دهلیز کتابخانه لورنس    12
ویلای روتوندا    13
معبد مالاتستایی    13
سنت پيترز و واتيکان    15
پالاديو    15
از رنسانس تا باروک    17
یاکوب بورکهاردت    17
منبع    21

معماری رنسانس به معماری اروپا در سده‌های ۱۵ و ۱۶ میلادی (دورهٔ رنسانس) اطلاق می‌شود که از مشخصه‌های آن، نوزایی عناصر فرهنگی روم و یونان باستان بود.
رنسانس در ایتالیا
در تمامي دوره گوتيک در قرون ميانه، زماني که معماري در فرانسه و انگليس با بنا ساختن کليساهاي اعظم غول پيکر با فضاي داخلي فوق العاده که نمايانگر يکي از نقاط اوج نبوغ معماري اروپايي است، تحت غلبه اجراي معماري در عظيم ترين مقياسهاي تاريخ غرب بود، معماري ايتاليايي امري بي اهميت و نسبتاً کوچک محسوب مي شد. هرچند معماري گوتيک در ايتاليا وجود داشت اما به نظر مي رسد وسعت ميدان ديد، نبوغ و ابهت معماري دولتشهرها از آن فراتر رفت. دوره رنسانس توسعه يک معماري جديد را از قرن پانزدهم تا قرن شانزدهم تجربه کرد که اولين نمونه معماري مدرن بود. زماني که ما به ساختمانهاي دوره رنسانس نگاه مي کنيم در نظرمان آشنا هستند تقريباً چنان که گويا آنها يکصد سال پيش ساخته شده اند. زبان معماري که بوسيله معماران رنسانس ايتاليا ابداع شد تبديل به زبان معماري غالب دنياي جديد شد که تنها با ظهور معماري مدرن در قرن بيستم کنار گذاشته شد.
 

 

     

دانلود مقاله اشتغال و بيكاري

دانلود مقاله اشتغال و بيكاري

دانلود مقاله اشتغال و بيكاري

بيكاري و تورم دو مقوله مهم در اقتصاد كلان هستند كه در مباحث اقتصادي از آنها به عنوان دو بيماري ياد مي كنيم.

از آنجائيكه طبق آمار اين دو مقوله باعث افزايش پاره اي جرائم مثل فسادها، جنايت، ارتشاء، فساد مالي، بهم خوردن تعادل روحي افراد و افزايش نرخ طلاق، آشوب و بلواهاي سياسي و فرار مغزها، خودكشي، اعتياد، فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني امثالهم مي شود به همين دليل اين دو پديده در صدر فهرست مشكلات اقتصادي كشورها جاي دارد و بعنوان اخبار بد تلقي مي شود.

تحقيقات روانشناختي نشان مي دهد عامل اصلي 70% ناهنجاريهاي جامعه بيكاري است. بنابراين كارفرمايان با ايجاد اشتغال از بروز بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي جلوگيري مي كنند.

كارگران سرمايه هاي اجتماعي ارزشمندي هستند كه نيروهاي خلاق، نوآور و مولد به شمار مي روند و فرآيند كمي و كيفي توليد و بهره وري بهينه از سرمايه گذاري كار آفرينان را بر عهده دارند.

اما بيكاري از نظر علم جامعه شناسي و اقتصاد به صورت زير تعريف مي شود. به بخشي از نيروي كار جامعه كه در جستجوي يافتن شغل هستند اما موفق به داشتن آن نمي شوند بيكار گفته مي شود.

در تعريف بيكاري از اصطلاح نيروي كار جامعه صحبت شد كه در اينجا بد نيست مفهوم نيروي كار را نيز بدانيم.

 

 

دانلود مقاله بررسی پل های قدیمی مازندران

دانلود مقاله بررسی پل های قدیمی مازندران

دانلود مقاله بررسی پل های قدیمی مازندران 24 ص با فرمت WORD 

مقدمه :

با تکیه بر مدارک باستان شناسی ، قدیمی ترین پل شناخته شده در ایران پلی است که اورارتورها بر رود ارس ساخته بودند، بقایای بسیاری از پل های دوره هخامنشی نیز در سرزمین ایران مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند. هرچند آگاهی ما نسبت به پل های پارتی بسیار اندک است اما توجه به نتایج بررسی انجام شده درباره ی تکنیک بالای ساخت این گونه بناها در اوایل دوره ساسانی ، نشان از پیشینه ی این فن آوری در دروه پارتی است. از دوره ساسانی و خصوصاً در مرزهای فعلی ایران ، بقایای بسیاری از پل ، بند، پل بند تحقیق و شناسایی قرار گرفته است.

وجود رودهای پر آب و زمین های حاصلخیز در استان مازندران ، سبب شد تا پلهای زیادی از دوره اسلامی به یادگار بماند. با توجه به تداوم معماری دوره ساسانی در دوره اسلامی ، شکل و ساختار پل های این دوره به هم نزدیک می باشد. لذا در دوره اسلامی ( خصوصاً  صفوی ) بعد از دوره ساسانیان بیشترین توجه به پل سازی شده است و ابعاد ، طراحی ، استحکام ، شیوه معماری و تزئینات در پلهای این دوره بسیار جالب توجه و کم نظیر می باشد.

بیشترین توجه این تحقیق به بررسی پل های مازندران در دوران اسلامی خصوصاً دو دوره صفوی و قاجار می باشد و با توجه به ساخت و معماری به خصوص پل سازی در این منطقه ، نشان دهنده پیشرفت چشمگیر پل سازی در دوره های صفوی و قاجار است.

 

         

دانلود مقاله بررسی شمع درجا

دانلود مقاله بررسی شمع درجا

دانلود مقاله شمع درجا 34 ص با فرمت WORD 

 

معرفی

شمع درجا از خانواده شمع های بتنی می باشد و نام های دیگر آن شمع درجا ، شمع ساخته شده در محل، شمع ریختنی، شمع جایگزینی و شمع بدون تغییر مکان می باشد. شمع درجا به دلیل نامحدود بودن در قطر و عمق حفاری دارای بیشترین کاربرد و تنوع در بین تکنولوژی های اجرای پی های عمیق می باشد.
در شمع های درجا ابتدا توسط ماشین آلات حفاری یک چاه با مقطع و عمق مورد نظر در زمین حفر شده و سپس در داخل آن اقدام به بتن ریزی با مصالح مرغوب می نمایند که البته این بتن می تواند مسلح یا غیر مسلح باشد .

 

     

دانلود مقاله زبان و ارتباط (کاربردشناسی زبان)

دانلود مقاله زبان و ارتباط (کاربردشناسی زبان)

چکیده مقاله:

      در زندگی روزمره هنگامی که از زبان به‌عنوان وسیله‌ی ارتباطی استفاده می‌کنیم، این تنها «عوامل درون زبانی» یعنی آواها، واژه‌ها، قواعد دستوری معنایی و گفتمانی نیستند که موجب ساخت پیام و برقراری ارتباط می‌شوند، بلکه «عوامل برون زبانی» زیادی نیز وجود دارد که در برقراری ارتباط زبانی دخیل می‌باشند. چه بسا جمله‌ای واحد در دو موقعیت ارتباطی متفاوت منجر به رد و بدل شدن دو پیام متفاوت و حتی متضاد شود. در این مقاله بصورت اجمالی مبحث کاربردشناسی یعنی «بررسی معنی و تفهیم وتفاهم با توجه به عوامل برون زبانی (موقعیت مکانی، شرایط گوینده و شنونده و…) و مسائل مطرح در این حوزه‌ی زبان‌شناسی مورد توجه قرار گرفته‌است. و رئوس موارد مورد بحث به شرح ذیل می‌باشد:
•    تعریف کابردشناسی(بررسی معنی مورد نظر گوینده یا نویسنده و درک آن توسط شنونده یا خواننده)
•    پی بردن به معنی دربافت کلام، وانواع بافت: الف:بافت زبانی  ب:بافت موقعیتی
•    انواع معنی که نیازمند استنباط کاربردشناختی است :
    ابهام (کلمات،جملات وعبارات مبهم)
    کلمات اشاری(ضمایر،قیود زمان،قیود مکان و…)
    صنایع بدیعی(استعاره‌ها، کنایه‌ها، ضرب‌المثل‌ها واصطلاحات و…)
    کنش‌های کلامی(کارگفت‌ها و انواع آن – کارگفت‌های مستقیم و غیر مستقیم و تاثیری)
    پیش فرض‌ها(پیش انگاری)
    اصول گفتگو(اصل همکاری و اصول چهارگانه گرایسی)
    دانش زمینه‌ای(اطلاعاتی که از قبل در مورد پدیده‌ها در ذهن درونی شده‌اند)

پی بردن به معنی در بافت

بافت کلامی که موجب درک معنی زبانی می‌شود بر دو نوع است: الف:بافت زبانی  ب:بافت موقعیتی

الف: مقصود از بافت زبانی مجموعه واژه‌های دیگری است 
ب: بافت موقعیتی (فیزیکی) یعنی موقعیت فیزیکی (خارج از زبان) که کلام در آن رخ می‌‌دهد.

انواع معنی که نیازمند استنباط کاربرد شناختی است:
الف: ابهام(کلمات،عبارات و جملات مبهم)
ب: کلمات اشاری 
ج: صنایع بدیعی:
د: کنش‌های کلامی(کارگفت‌ها) 

پاره‌گفتارهای بیانی (افعال کنشی):

 به رغم رابطه غیر مستقیم میان ساخت جمله و کنش‌های گفتاری، دسته‌ی کوچکی از افعال هستند که استفاده از آنها قدرت کنش غیر مستقیم جمله را آشکار می-سازد. نمونه‌های رایج این افعال قول دادن، شرط بستن، هشدار دادن، نامیدن و قبول کردن است.  مثل موارد زیر:
1. قول می‌دهم که فردا به دیدن شما بیایم.
2. شرط می‌بندم کاوه معاف بشه.
3. اخطارمی‌کنم جلسه را برهم نزنید.
4. قسم می‌خورم دیگر دروغ نگویم.
5. شما دو نفر را از این پس زن و شوهر اعلام می‌کنم.

و: پیش‌فرض(پیش‌انگاری)
 ه: اصول گفتگو (محاوره)
ی: دانش زمینه‌ای 

سخن آخر
ماهیت پیچیده و انتزاعی ذهن و زبان انسان از یک طرف و نوظهور بودن علم زبان‌شناسی و حوزه‌های متعدد که هر کدام از این حوزه‌ها به جنبه‌ای خاص از نظام پیچیده زبان بشری  می‌پردازن، وسوالات بی‌پاسخ فراوانی که در طول حیات بشر در زمینه پدیده زبان و نحوه عملکرد آن فرا روی انسان و اندیشمندان بوده‌است؛ مطالعات و بررسی‌های علمی دقیق را می‌طلبد. 

کاربردشناسی چیست؟

      بررسی معنی مورد نظر گوینده یا نویسنده را کاربردشناسی می‌نامند. برای مثال آگهی زیر را از روزنامه گرفته شده‌است در نظر بگیرید و نه فقط به معنی واژه‌ها بلکه به منظوری هم که آن آگهی می‌خواهد با آن لغات برساند، فکر کنید:«دوخوابه، فوری، اکازین» واژه‌ی «آپارتمان» یا عبارت «به فروش می‌رسد» اصلا ًدر این آگهی دیده نمی‌شود.

منابع و ماخذ:
1.اگرادی، ویلیام و دیگران، درآمدی بر زبان‌شناسی معاصر، ترجمه علی درزی،ج‌اول،انتشارات سمت،تهران،1380.
2.ایچسون،جین،مبانی زبان‌شناسی،ترجمه محمد فائض،انتشارات نگاه، تهران،1380.
3.باقری،مهری،مقدمات زبان‌شناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،1386.