پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي

دانلود   قسمت دوم کتاب نظريه هاي جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ريتزر، ترجمه محسن ثلاثي،
در قالب ppt و در 271 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل چهارم: نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستی
مقدمه
جبرگرايي اقتصادي
ديدگاه هاي جبرگرايي اقتصادي
انتقاد بر جبرگرايان اقتصادي
مارکسيم هگلي
افکار و عقايد مارکسيم هگلي
مارکسيم هگلي؛ جورج لوکاچ
پايه مفهوم چيز وارگي لوکاچ
مقايسه طبقات گوناگون جامعه سرمايه دار به نظر لو کاچ
مارکسيم هگلي؛ آنتونيو گرامشي
نظريه انتقادي:
انتقادهاي اصلي:
1- انتقادهایی به نظریه مارکسیستی
2- انتقاد به اثبات گرایی
3- انتقاد به جامعه شناسی
4- انتقاد از جامعه نوین
جهان سرشار از  عدم عقلانيت
خدمات عمده نظريه انتقادي:
1- ذهن گرايي
2- ديالکتيک
مکتب انتقادي، هابر ماس (نظام هاي معرفتي)
انتقادهاي وارده به نظريه انتقادي
يورگن هابر ماس
تفاوت هابر ماس و مارکس
مارکسيسم ساختاري
ويژگي هاي مارکسيسم ساختاري:
بازگو کردن خود به عنوان وفادارترين افراد به آثار مارکس
انتقاد از مارکسيست هاي ديگر به تاکيد بر داده ها ي تجربي در تحليل هايشان
رد تاريخ گرايي و وظيفه مارکسيسم بررسي ساختار جامه معاصر است
انتقاد
مارکسيسم ساختاري از جبر گرايي اقتصادي تقليل گرايانه و اهميت قايل شدن هم
براي براي اقتصاد، ساختارهاي سياسي و ايدئولوژي و خود مختاري نسبي قايل
شدن براي آن ها
تاکيد بر تناقض هاي ميان ساختارها
تاکيد بر اهميت تحقيق نظري تا عملي
تاکيد بر جامعه معاصر، ساختارهاي ايستا و نه فراگردهاي تاريخي
لويي آلتوسر
نيکوس پولانزاس
خدمات پولانزاس
چگونگي پيوند سه عنصر در جامعه سرمايه داري
پيوند دولت با ايدئولوژي
انتقادات مارکسيسم ساختاري:
غيرتاريخي بودن
حمايت کورکورانه از علم گرايي
جهت گيري نخبه گرايانه
چشم پوشي از کنشگران و آگاهي آن ها
عدم توجه کافي به تحقيقات تجربي
جبرگرايي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ سرمايه داري انحصاري
سرمايه داري انحصاري پل باران و سوييزي
نقاط ضف فکري باران و سوييزي
جامه شناسي اقتصادي نومارکسيستي؛ کار و سرمايه داري انحصاري
کار و سرمايه انحصاري: هري بريورمن
نمونه هاي اخيرتر جامعه شناسي اقتصادي مارکسيستي ريچارد ادواردز
مايکل بوراوي
دن کلاوسن
مارکسيسم تاريخگرا:
نظام نوين جهاني والرشتاين
عوامل پيدايش اقتصاد جهاني سرمايه داري ازنظروالرشتاين :
1- گسترش جغرافیایی
2- تقسیم کارجهانی
3- توسعه دولت های هسته ای
دليل تحکيم اقتصاد جهاني بين سالهاي 1600 و1750 از نظر والرشتاين
انتقادات وارده بر والرشتاين
دولت ها و انقلاب اجتماي تدا اسکاکپول:
اصول عام مبناي کار اسکاکپول:
1- چشم انداز ساختاري و غير ارادي، پرهيز از برداشت ارادي از چگونگي وقوع انقلاب
2-
بررسي زمينه هاي بين اللمللي و تاريخ جهاني، عوامل تعيين کننده در شورش
هاي انقلابي عوامل ساختاري و موقعيتي ( همبستگي ، آزادي و نظارت و سرپرستي و
سست شدن اعمال زور عليه روستاييان هستند.
3- هدف او تاکيد بر دولت دست
کم به عنوان واحد مستقل، حمله به کساني که بر عامل ايدئولوژيک تاکيد
دارند. نتايج فعاليت هاي آنان را مقتضيات ساختاري تعيين ميکنند.
تحولات اخير: نظريه بازي مارکيستي

فصل پنجم: نظريه کنش متقابل نمادين:
ريشه هاي عمده تاريخي:
عملگرايي
رفتارگرايي بنیادی
تفاوت رفتارگرايان و ميد
تفاوت بنيادي ميد و واتسون
نظریه زیمل
تقليل گرايي
تقليل گرايي در برابر برداشت جامعه شناختي
جورج هربرت ميد
ذهن ، خود ، جامه
ذهن از نظر ميد
خود از نظر ميد 
مراحل اجتماعي شدن از نظر ميد:
1- مرحله نمايشي، کودک نقشهايي که برايش مهم است را ياد مي گيرد و از خودش ادراک متنوعي را مي پروراند
2- مرحله بازي و پذيرش نقش ديگري تعميم يافته
دو عنصر بنيادي خود:
من و در من
جامعه
نظريه معاصر کنش متقابل نمادين
اصول کنش متقابل نمادين:
1- انسان ها استعداد تفکر دارند.
2- استعداد تفکر با کنش متقابل شکل مي گيرد
3- در کنش متقابل انسان ها معاني و نمادهايي را ياد مي گيرند
4- معاني و نمادها انسان ها را قادر مي سازند که کنش و کنش متقابل و متمايز انساني را انجام دهند
5-
انسان ها مي توانند معاني و نمادهايي را که در کنش ها و کنش هاي متقابلشان
به کار مي برند ، بر پايه تفسيري که از موقعيت مي کنند ، تعديل يا تغيير
دهند.
6- انسان ها تا اندازه اي براي آن مي توانند معاني و نمادها را تعديل يا تغيير دهند که توانايي کنش متقابل با خودشان را دارند.
7- الگوهاي در  هم تنيده کنش و کنش متقابل، گروه ها و جامعه را مي سازند
استعداد تفکر
تفکر و کنش متقابل
يادگيري معاني و نمادها
کارکرد نمادها:
1- سر و سامان دادن جهان
2- توانايي براي درک محيط
3- بهبودي توانايي انديشه
4- بالا برن توانايي حل مسايل
5- تخيل درباره زندگي در گذشته، حال و آينده.
6- تخيل کردن درباره يک واقيت مابعدالطبيعي مثل بهشت
کنش و کنش متقابل
گزينش کردن
مفهوم تعريف موقعيت از نظر تامس
خود
موريس روزنبرگ
تمايز قايل شدن روزنبرگ ميان خود موجود، خود دلخواه و خود وانمودي
اروين گافمن
کار اروين گافمن:
نظريه نمايشي
مديريت تاثير گذاري
جلوي صحنه
نماي شخصي
تقسيم نماي نمايشي به قيافه و منش
تحليل چهارچوب
نظر بلومر درباره ساختارهاي پهن دامنه:
گروه ها و جامعه
اصول روش شناختي بلومر:
استفاده از مفاهيم  حساس به جاي مفاهيم سنتي
اصرار بر کاربرد روش درون نگري همدلانه براي بررسي زندگي اجتماعي
اختلاف نظر بلومر با کان در باره روش ها:
گرايش به درون نگري همدلانه
قبول کردن مفاهيم حساس
پيش بيني ناپذيري عناصر فراوان در کنش بشري.
انديشيدن بر اساس فراگردهاي جاري
مانفورد کان:
تاکيد بر وحدت روش علمي
ترجيح دادن روش هاي علمي سنتي
انديشيدن به گونه اي ايستا تر از بلومر که براي يک تحقيق علمي مناسب است
انتقادها
به سوي يک نظريه کاراتر، شلدون استرايکر
هشت جهت گيري استرايکر :
1- کنش بشري متکي به يک نوع جهان نام گذاري شده است که در آن نام ها و طبقات براي کنشگران معنا دارد.
2- مهم ترين چيزهايي که انسان ها ياد مي گيرند، نمادهايي اند که براي تشخيص سمت هاي اجتماعي به کار برده ميشوند
3- پذيرش اهميت ساختارهاي اجتماعي و چارچوبي که انسان ها در آن به کنش مي پردازند.
4- انسانها در اين چهارچوب هم خودشان را نام گذاري مي کنند و هم بر خود نشانه هاي مقامي مي گذارند
5- با گذاشتن نامي بر اين کنش موقعيت را براي مشارکت کنندگان ديگر در اين کنش، خودشان و شخصيت هاي خاص اين موقيت تعريف مي کنند.
6- رفتار اجتماعي هر چند تحت تاثير معاني اجتماعي است، اما با اين معاني تعيين نمي شوند.
7- ساختارهاي اجتماي بيشتر در جهت محدود ساختن ميزان ساخته شدن نقش ها عمل مي کنند تا درجه درست به عهده گرفتن آن ها
8-
امکانات نقش سازي، دگرگوني هاي مختلف اجتماعي را امکان پذير مي سازد. از
اين طريق دگرگوني هايي را مي توان در تعريف هاي اجتماعي به عمل آورد.

فصل ششم: جامعه شناسي پديده شناسي و روش شناسي مردم نگارانه
مقدمه
همانندي هاي پديده شناسي و روش مردم
تفاوت هاي پديده شناسي و روش مردم
جامعه شناسي پديده شناسي
افکار ادموند هوسرل
تفسير افکار هوسرل
نظريه هاي آلفرد شوتس:
تفسير کار شوتس
علم و جهان اجتماعي
ادامه علم و جهان اجتماعي
قلمروهاي جهان اجتماعي
چهار قلمرو عبارت اند از:
رويه هاي علمي
تفاوت رويکرد عقل سليم و رويکرد علمي به جهان اجتماعي
نمونه هاي آرماني:
اصل مناسبت
اصل رسايي
اصل سازگاري
اصل سازگاري منطقي
اصل تطبيق پذيري
اصل تفسير ذهني
عناصر سازنده جهان حياتي:
دانش به مهارت ها
دانش سودمند
دانش به دستورالعمل ها
عناصر خصوصي دانش
روابط مايي
روابط آن هايي
آگاهي
معاني و انگيزه ها
کنش اجتماعي و موقعيت بحث برانگيز
تفسير نظريه شوتس:
1- شوتز از انتزاعي ترين نظريه پردازان
2- بستر نظريه شوتس يک سنت فلسفي است و به سختي مي توان آن را به زبان جامعه شناسي برگرداند
3- گسيختگي عمده تفکرش يکي از دلايل  دشواري نظريه شوتس است
نمونه هاي جامعه شناسي پديده شناسي:
1- جورج ساتاس و فرانسيس وکسلر:
کنش متقابل رودررو را به سه عنصر تقسيم مي کنند:
ويژگي هاي کنشگران:
الف . طرفين آگاهند و از اين آگاهي نيز باخبرند
ب. هم خود و هم ديگري از خود خويش آگاهي
ج. هم خويشتن و ديگري بايد ذخيره اي از دانش و نظام توجيهي را کسب کرده باشند و بتوانند ان را بکار ببندند
د. هم خويشتن و هم ديگري بايد بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند و نظام معنايي نماديني را به کار ببرند
ه. هم خويشتن و هم ديکري بايد براي کنسش برانگيخته شده باشند.
و. هم خويشتن و هم ديگري بايد جسم هايشان را محيط تجربه قلمداد کنند.
ويژگي هاي روابط ميان کنشگران
ويژگي هاي کنش
2- پيتر برگر و تامس لاکمن
ساخت اجتماعي واقعيت
زندگي روزانه
مشروع سازي
انتقادها بر بر گر و لاکمن
روش شناسي مردم نگارانه (ethnomethodology)
نمونه هاي روش شناسي مردم نگارانه :
اعمال راه رفتن
گفتگوهاي تلفني
ترغيب به خنده
ترغيب به کف زدن:
هريتيج و گريت بچ هفت تحليل سخن پردازانه اساسي را کشف کردند:
1- تضاد
2-ارائه فهرست
3- حل معما
4- سر فصل- شاه بيت
5- ترکيب
6- موضعگيري
7- ترغيب
پديداري جمله ها طي کنش متقابل
تقريرها
تلفيق گفته ها با فاليتهاي غير گفتاري
نقشه هاي راهنما
تکميل جنسيت
آزمايشهاي نقض کننده
انتقاد هايي به جامعه شناسي سنتي
پنج نظر بنيادي در باره ماهيت واقعيت اجتماعي از نظر مهان و وود:
1- واقعيت به عنوان يک فعاليت باز انديشانه
2- واقعيت به عنوان يک مجموعه دانش منسجم
3-واقعيت به عنوان يک فعاليت مبتني بر کنش متقابل
4- شکنندگي واقعيت
5- تحرک پذيري واقعيت
برخي مفاهيم بنيادي:
توضيح دادن
تعبير پذيري
اصل و غيره
روش سندي
زبان طبيعي
گرايش به سوي الزام ساختاري

فصل هفتم: نظريه تبادل
مقدمه
سه انگاره مهم جامعه شناسي از نظر ريتزر:
1- انگاره واقعيتهاي اجتماعي
2- انگاره تعريف اجتماعي
3-  انگاره رفتار اجتماعي
اسکينر و رفتارگرايي
جامعه شناسي رفتاري
نظريه تبادل
نظريه تبادل، هومنز و دورکيم
هومنز و لوي اشتراوس
هومنز و کارکرد گرايي ساختاري
قضاياي بنيادي هومنز:
قضيه موفقيت
قضيه محرک
قضيه ارزش
قضيه محروميت سيري
قضيه پرخاشگري – تاييد
نظريه تبادل
انتقادهايي به نظريه هومنز در زمينه جامعه و فرهنگ
پارسونز در برابر با هومنز
نظريه تلفيقي تبادلي پيتر بلاو
انتقادهايي به نظريه آگاهي هومنز
تلفيق نظري تبادل بانظريه کنش متقابل نمادين
پيتر سينگلمن
تلفيق نظريه تبادل با نظريه کنش متقابل نمادين به وسيله سينگلمن
منزلت کنوني نظريه هاي رفتارگرايانه

 

مقاله ترجمه شده با عنوان آمارهای مرتبه اول و دوم از ترکیب انتخابی در طول کانال های محو Nakagami-m

مقاله ترجمه شده با عنوان آمارهای مرتبه اول و دوم از ترکیب انتخابی در طول کانال های محو Nakagami-m

دانلود   ترجمه شده با عنوان آمارهای مرتبه اول و دوم از ترکیب انتخابی در طول کانال های محو Nakagami-m دوبل، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

A On the First- and Second-Order Statistics of Selective Combining Over Double Nakagami-m Fading Channels

مقاله ترجمه شده با عنوان نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل رهبری استراتژیک، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل رهبری استراتژیک، به همراه اصل مقاله

دانلود   ترجمه شده با عنوان نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل رهبری استراتژیک، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

The role of Information Systems in creating Strategic Leadership Model

عنوان فارسی مقاله:
نقش سیستم های اطلاعات در ایجاد مدل  رهبری استراتژیک

مقاله ترجمه شده با موضوع تورم، چرخه عملیاتی و وجوه نقدی

مقاله ترجمه شده با موضوع تورم، چرخه عملیاتی و وجوه نقدی

مقاله ترجمه شده مدیریت رهبری: اصول، مدلها و تئوریها

مقاله ترجمه شده مدیریت رهبری: اصول، مدلها و تئوریها

توضیحات:
مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با موضوع مدیریت رهبری: اصول،مدلها و تئوریها، در قالب فایل pdf و در حجم 8 صفحه، همراه با اصل مقاله به زبان انگلیسی مربوط به سال 2013.

عنوان اصلی مقاله:

مقاله ترجمه شده تبلیغات دهان به دهان و نیتهای خرید اینترنتی

مقاله ترجمه شده تبلیغات دهان به دهان و نیتهای خرید اینترنتی

توضیحات:
مقاله ترجمه شده تبلیغات دهان به دهان و نیتهای خرید اینترنتی، در قالب فایل word و در حجم 8 صفحه، همراه با مقاله بیس انگلیسی مربوط به سال 2015 در 6 صفحه.

این مقاله، مقاله ای نظری و سازمان یافته است و با چنین پرسشهایی در ذهن همراه است. بر اساس متون ما می خواهیم مدلی را بسازیم که روابط بین چند متغیر در رفتار مصرف کننده و استفاده از اینترنت را در معرض آزمایش قرار می دهد.

عنوان انگلیسی مقاله:

Third-Agers on The Internet: Impacts on Word-of-Mouth and Online Purchase Intentions

سال چاپ: 2015
محل انتشار:

Procedia Economics and Finance 23 ( 2015 ) 1607 – 1612

مقاله ترجمه شده با عنوان نیروگاه های مجازی با میکرو واحدهای برق و حرارت ترکیبی، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان نیروگاه های مجازی با میکرو واحدهای برق و حرارت ترکیبی، به همراه اصل مقاله

دانلود   ترجمه شده با عنوان نیروگاه های مجازی با میکرو واحدهای برق و حرارت ترکیبی، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان انگلیسی مقاله:

Virtual Power Plants with Combined Heat and Power Micro- Units

عنوان فارسی مقاله:
نیروگاه های مجازی با میکرو واحدهای برق و حرارت ترکیبی

مقاله ترجمه شده الگوریتم ذره-سلول برای معماری های کامپیوتر نوظهور

مقاله ترجمه شده الگوریتم ذره-سلول برای  معماری های کامپیوتر نوظهور

توضیحات:
مقاله ترجمه شده الگوریتم ذره-سلول برای  معماری های کامپیوتر نوظهور، در قالب فایل Word و در حجم 12 صفحه، به همراه فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2014.

عنوان اصلی مقاله:

Particle-in-Cell algorithms for emerging computer architectures
محل انتشار:
Computer Physics Communications 185 (2014) 708–719

مقاله ترجمه شده عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند

مقاله ترجمه شده عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند

توضیحات:
مقاله ترجمه شده عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند، در قالب فایل word و در حجم 43 صفحه، همراه با اصل مقاله انگلیسی.

این مقاله به ارائه و آزمایش یک چهارچوب نظری منسجم در رابطه با پیشینه ی CBI می پردازد. شش عامل اصلی CBI، یک عامل تعدیل کننده و دو نتیجه به وسیله ی داده های تحقیقاتی مورد آزمایش قرار می گیرد که از طریق یک نمونه ی آزمایشی گسترده از مشتریان آلمانی جمع آوری شده بودند. نتایج به دست آمده موید آن است که پنج تا از این شش عامل با عناوین شباهت برند، تمایز برند، فواید اجتماعی برند، زیبایی و ملایمت برند و تجارب خاطره انگیز از براند، تاثیر بسیار زیادی دارند. به علاوه، ما در خواهیم یافت که هنگامی که مشتریان ارتباطی بسیار عمیق با خود محصولات داشته باشند، هر پنج عامل مذکور دارای روابطی قوی و غیر عادی با CBI خواهند بود. و بالاخره اینکه، CBI با نتایج مورد نظر شرکت، وفاداری به برند و پشتیبانی از آن در ارتباط است. همچنین، اهمیت این یافته ها از لحاظ مدیریتی و نظری مورد بحث قرار می گیرد.

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی

توضیحات:
مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل اهمیت عملکرد به عنوان یک ابزار مدیریتی، در قالب فایل word و در حجم 33 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مربوط به سال 2015.


عنوان اصلی مقاله:

Importance-performance analysis: A valid management tool?

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت موجودی نقدی در شرکتهای در حال رشد

مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت موجودی نقدی در شرکتهای در حال رشد

توضیحات:
مقاله ترجمه شده همسویی یا تثبیت جایگاه مدیران؛ حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت موجودی نقدی در شرکتهای در حال رشد، در قالب فایل pdf و در حجم 22 صفحه، همراه با فایل pdf مقاله انگلیسی مرجع در 7 صفحه.

در مطالعه حاضر ادعا شده است که ارتباط بین نگهداشت موجودی نقدی سازمان و حاکمیت شرکتی، تحت تاثیر محیط سرمایه گذاری است که شرکتها با آن مواجه هستند …

عنوان اصلی مقاله:

Alignment or entrenchment? Corporate governance and cash holdings in growing firms

مقاله ترجمه شده با موضوع ويروس ها، كرم ها و تروجان ها چه هستند؟

مقاله ترجمه شده با موضوع ويروس ها، كرم ها و تروجان ها چه هستند؟

مقاله ترجمه شده بهره برداری از سیستم های قدرت (ژورنال IEEE Transactions)

مقاله ترجمه شده بهره برداری از سیستم های قدرت (ژورنال IEEE Transactions)

……………………………..

دانلود مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

دانلود مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد


مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

همراه با چکیده،نتیجه گیری و منابع

تعداد صفحات فارسی و انگلیسی : 14 صفحه

 

بخشی از متن فارسی:

چه کسانی مبتلا به PTSD می‌شوند؟

هر فردی نسبت به حوادث فاجعه آمیز اطراف خود واکنش‌هایی متفاوت از خود نشان می‌دهد. توانایی هر شخص در مدیریت کردن ترس و استرس و مقابله با تهدیدات ناشی از یک موقعیت یا حادثه فاجعه آمیز منحصر به فرد است.

بخشی از متن انگلیسی:

PTSD How is it treated?

The goal of treatment is to reduce symptoms of PTSD, physical and emotional, to improve daily function and help the person to deal with the events of the disorder.

 

 

همراه با چکیده،نتیجه گیری و منابع

 

مقاله ترجمه شده قاب بتن مسلح با مصالح بنایی تحت بار چرخه ای

مقاله ترجمه شده قاب بتن مسلح با مصالح بنایی تحت بار چرخه ای

توضیحات:
مقاله ترجمه شده مطالعات آزمایشگاهی در مقیاس بزرگ بر روی قاب بتن مسلح با مصالح بنایی تحت بار چرخه ای، در قالب فایل word و در حجم 13 صفحه، همراه با اصل مقاله انگلیسی مربوطه به سال 2015 بصورت فایل pdf و در 15 صفحه.

مقاله ترجمه شده اختلال استرس پس از سانحه

مقاله ترجمه شده اختلال استرس پس از سانحه

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
همراه با چکیده، نتیجه گیری و منابع
تعداد صفحات فارسی و انگلیسی : 14 صفحه

بخشی از متن فارسی:
چه کسانی مبتلا به PTSD می‌شوند؟
هر فردی نسبت به حوادث فاجعه آمیز اطراف خود واکنش‌هایی متفاوت از خود نشان می‌دهد. توانایی هر شخص در مدیریت کردن ترس و استرس و مقابله با تهدیدات ناشی از یک موقعیت یا حادثه فاجعه آمیز منحصر به فرد است.
بخشی از متن انگلیسی:
PTSD How is it treated?
The goal of treatment is to reduce symptoms of PTSD, physical and emotional, to improve daily function and help the person to deal with the events of the disorder.

همراه با چکیده،نتیجه گیری و منابع

 

             

مقاله ترجمه شده با موضوع بهینه سازی انتقال چند منظوره هماهنگی حرارت سرد و برق ترکیب شده …

مقاله ترجمه شده با موضوع بهینه سازی انتقال چند منظوره هماهنگی حرارت سرد و برق ترکیب شده ...

دانلود   با موضوع بهینه سازی انتقال چند منظوره هماهنگی حرارت سرد و برق ترکیب شده همراه با ذخیره انرژی، به همراه اصل مقاله،

عنوان انگلیسی مقاله:
The multi-objective optimization dispatch of energy-saving coordination of Combined Cold Heat and Power

مقاله ترجمه شده روش تعیین بودجه مبتنی بر AHP و شبیه سازی برای تحقیق های ساخت و ساز عمومی

توضیحات:

مقاله
ترجمه شده روش تعیین بودجه مبتنی بر
AHP و شبیه سازی برای پروژه
های ساخت و ساز عمومی
در قالب فایل word و
در حجم 21 صفحه به همراه مقاله زبان اصلی. این فایل توسط مترجم برای فرافایل ارسال
گردیده است.

این
مقاله ترجمه ای است از مقاله ای که اصل آن را می توانید به صورت رایگان از اینجا دریافت
کنید. فایل زبان انگلیسی 10صفحه و مربوط به سال 2008 می باشد.

 

عنوان
مقاله زبان اصلی:

AHP- and simulation-based
budget determination procedure for public building construction projects

سال
انتشار:
2008

محل
انتشار:

Automation in Construction 17 (2008) 623–632

 

چکیده:

­
بودجه پروژه ­های ساخت و ساز عمومی، درصد بالایی از بودجه سالیانه دولت را در بر می­
گیرد.
از این رو، تعیین بودجه پروژه ­ها بصورت عینی و واقعی، توجه خاص مأموران(متصدیان)
دولتی را در تخصیص اثربخش این بودجه می­
طلبد. با این وجود، قوانین و مقررات تایوان
برای تعیین بودجه پروژه ­های ساخت و ساز تنها بصورت کیفی فرایند اداری دولتی را
توصیف می­

کنند.
در غیاب یک روش سیستماتیک کمی، مأموران و متصدیان دولت عموماً بودجه پروژه ­ها را
بر اساس تجارب شخصی­
شان تعیین می کنند، و در نتیجه نتایج بودجه ­ریزی
غیر قابل اعتماد هستند. این تحقیق یک روش جدید به منظور تعیین بودجه پروژه ­های
ساخت ارائه می­
کند. روش پیشنهادی مدل ارزشیابی چند معیاره
مبتنی بر
AHP را
با مدل هزینه مبتنی بر شبیه­ سازی ترکیب می ­کند.
AHP منعکس ­کننده ارزشیابی مأموران با توجه
به معیارهای تعیین بودجه است. آیتم­های هزینه ­ای، متغیرها هستند. مدل هزینه، یک
توزیع هزینه تجمعی ایجاد می­
کند که بر اساس آن مرزهای بودجه پروژه مشخص می­ گردد.
نقاط قوت روش پیشنهادی از طریق کاربرد آن در یک پروژه در تایوان تشریح شده است
.

 

بخشی از
مقدمه:

بودجه­ های پروژه های ساخت و
ساز عمومی اغلب سهم بزرگی از بودجه­ های سالیانه را در بسیاری از کشورها در برمی­ گیرند.
برای مثال، بودجه ساخت و ساز عمومی در تایوان تقریباً 1.33 بیلیون دلار امریکا در
سال 2002 بوده است، که چیزی در حدود 25% کل بودجه دولت مرکزی بوده است. کمیته ساخت و ساز عمومی(
PCC)، بزرگترین آژانس دولتی
مرتبط با ساخت و ساز در تایوان، مسئول تعیین بودجه پروژه­ های ساخت و ساز عمومی است
که بالغ بر 1515152 دلار امریکاست( هر دلار امریکا معادل 33 دلار جدید تایوان است.
دلار امریکا در سطور بعد مورد استفاده قرار می­ گیرد). یک بودجه کم، ریسکی ایجاد می­ کند
که ممکن است پروژه با بودجه­ ای فراتر از آن اجرا شود. برعکس، یک بودجه زیاد در تضاد
با حداقل­ سازی هزینه ­ها در جهت منافع مالیات­ دهنده است. مسئله غامض برای متصدیان
PCC(یعنی بررسی کنندگان
بودجه)، تعیین بودجه ­ای است که هم به اندازه­ کافی کم باشد تا هزینه­ ها کاهش یابد،
و هم به اندازه­ای زیاد باشد که پروژه بطور موفقیت­ آمیزی به سرانجام رسد.

 

دانلود رایگان اصل مقاله به زبان
انگلیسی

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

 

                                   

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
همراه با چکیده،نتیجه گیری و منابع
تعداد صفحات فارسی و انگلیسی : 14 صفحه

بخشی از متن فارسی:
چه کسانی مبتلا به PTSD می‌شوند؟
هر فردی نسبت به حوادث فاجعه آمیز اطراف خود واکنش‌هایی متفاوت از خود نشان می‌دهد. توانایی هر شخص در مدیریت کردن ترس و استرس و مقابله با تهدیدات ناشی از یک موقعیت یا حادثه فاجعه آمیز منحصر به فرد است.
بخشی از متن انگلیسی:
PTSD How is it treated?
The goal of treatment is to reduce symptoms of PTSD, physical and emotional, to improve daily function and help the person to deal with the events of the disorder.

همراه با چکیده،نتیجه گیری و منابع

نمونه سوالات استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی با جواب و پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی با جواب و پاسخنامه
مجموعه نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی اعم از هلال احمر و … که سوالاتی فوق العاده موثر و کارآمد در آزمون مربوطه می باشد و مطمئنا داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و یقین موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند.
جزوات بسیار موثر و پرتکرار در آزمون های مشابه میباشند بدیهیست که تاثیر فوق العاده ای در روند موفقیت شما خواهند داشت.همانا بسان خاطره ای زیبا در اوج ناباوری شگفتی خلق وناب و نفیس سورپرایزتون خواهد کرد.